velikost textu

Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera
Název v angličtině:
The Position and behaviour of football coach as a manager
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jan Kozel
Vedoucí:
PhDr. Mario Buzek, CSc.
Oponent:
PhDr. Vladimír Janák, CSc.
Id práce:
205040
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotbalový trenér, manažer, vedoucí, funkce, role
Klíčová slova v angličtině:
football trainer, manager,leader,role
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera Cíle: 1) Analýza pozice a působení trenéra fotbalu jako manažera Zaměření: požadavky, nároky, kompetence, pravomoce a vzdělání 2) Srovnání pozice v České Republice a ve Velké Británii 3) Návrh a doporučení pro zlepšení pozice trenéra jako manažera do budoucna Metody: 1) Získání studijních materiálů a sběr informací z písemných a elektronických zdrojů 2) Polostrukturovaný rozhovor s vybranými osobnostmi Výsledky: 1) Potvrdily se předpoklady, že pozice a působení trenéra fotbalu je odlišná mezi oběma státy 2) Ukázaly, kde se nachází nejpodstatnější rozdíly 3) Naznačily možná doporučení a změny do budoucna Klíčová slova: kompetence, kopaná, management, nároky, vedení, vzdělání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Position and functioning of a football coach as a manager Objectives: 1) Analysis of the position and functioning of a football coach as a manager Focus: requirements, claims, competences, responsibilities and education 2) Comparison of positions in the Czech Republic and in the UK 3) Proposal and recommendation for improving the position of the coach as a manager for the future Methods: 1) Obtaining study materials and collecting information from written and electronic sources 2) Semi-structured interviews with selected personalities Results: 1) The assumptions that the position and activity of a football coach is different between these two countries were achieved 2) It showed where the most important differences are 3) It suggested possible recommendations and changes to the future Keywords: claims, competences, education, leadership, management, soccer
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Kozel 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Jan Kozel 306 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Kozel 258 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Kozel 252 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mario Buzek, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Janák, CSc. 610 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 153 kB