velikost textu

Preventivní opatření mimořádných událostí na území Libereckého kraje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preventivní opatření mimořádných událostí na území Libereckého kraje
Název v angličtině:
Preventive measures of extraordinary events in the Liberec Region
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vojtěch Legner
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Konzultant:
Mgr. David Vondrášek
Id práce:
204997
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstva — Učitelství pro střední školy - tělesná výchova (OON_TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mimořádná událost, prevence, Liberecký kraj, požární ochrana
Klíčová slova v angličtině:
emergencies, prevention, Liberec region, fire protection 38/5000 analysis, crisis, state, territory, republic 38/5000 analysis, crisis, state, territory, republic
Abstrakt:
Abstrakt Název: Preventivní opatření mimořádných událostí na území Libereckého kraje Cíl práce: Cílem této práce je rozbor a analýza preventivních opatření mimořádných událostí v Libereckém kraji. Metody: V této diplomové práci byly použity metody deskriptivně – analytického charakteru, syntézy a statistické analýzy dat. Výsledky: Přehled struktury integrovaného záchranného systému, vymezení základních pojmů, dělení mimořádných událostí, stručná charakteristika Libereckého kraje, přehled mimořádných událostí na území Libereckého kraje a jejich vývoj v období 2013 – 2018, rozbor preventivních opatření v oblasti požární ochrany, jejich vývoj a porovnání s následky mimořádných událostí. Klíčová slova: mimořádná událost, prevence, Liberecký kraj, požární ochrana
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Preventive measures of emergencies in the region of Liberec Objectives: The aim of this work is to analyze of preventive measures of emergencies in the region of Liberec Methods: In this thesis were used methods of descriptive – analytical character, synthesis and statistical data analysis. Results: Overview of the structure of the integrate rescue systém, definitions of basic terms, division of emergencies, brief characteristics of the region of Liberec and its development in the period 2013 – 2018, analysis of preventive measures in fire protection, thein development and comparison with consequences of emergencies. Keywords: emergencies, prevention, Liberec region, fire protection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Legner 1.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Legner 164 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Legner 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Vojtěch Legner 270 kB