velikost textu

Psychická resilience u všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychická resilience u všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice
Název v angličtině:
Psychological resilience of Nurses in Two Selected Clinics of University Hospital
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sarah Freibauerová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponent:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Id práce:
204984
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychická resilience, všeobecná sestra, zátěž, adaptace, osobnost člověka
Klíčová slova v angličtině:
psychological resilience, general nurse, adversity, adaptation, personality
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Sarah Freibauerová Instituce: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Psychická resilience všeobecných sester na dvou vybraných klinikách fakultní nemocnice Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 75 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: psychická resilience, všeobecná sestra, zátěž, adaptace, osobnost člověka Bakalářská práce se zabývá problematikou psychické resilience všeobecných sester. V teoretické části se práce zabývá pojetím osobnosti, dále se zaměřuje na problematiku stresu. Zmiňuje nejen základní teoretické poznatky o stresu jako jsou jeho příznaky, reagování osob na stres, ale také zvládání zátěžových situací (coping). S tím vším velmi úzce souvisí psychická resilience, které je v teoretické části věnována samostatná kapitola. Teoretická část se dále zaměřuje na konkrétní problematiku osobnosti všeobecných sester, jejich zátěž v práci a na možnosti duševní hygieny, jež napomáhá k posílení psychické resilience. V empirické části výzkumné šetření zkoumá resilienci všeobecných sester na gerontometabolické a na chirurgické klinice. Jednalo se o dotazníkové šetření pomocí české verze dotazníku Connor-Davidson_Resilience_Scale (CD-RISC). Cílem bylo zjistit, jaká je úroveň resilience zkoumaného souboru 84 všeobecných sester. Výsledky ukázaly, že neexistují výrazné rozdíly v úrovni resilience sester, pokud jde o jejich vzdělání, délku praxe, typ oddělení, typ kliniky. Naopak se ukázalo, že úroveň resilience sester významně souvisí s jejich věkem. Středně staré sestry (30–49 let) podle výsledků výzkumného šetření vykazovaly vyšší úroveň psychické resilience než sestry zbývajících dvou věkových skupin, tedy sestry mladší a sestry vyššího věku. Faktorová analýza české verze dotazníku CD-RISC dospěla k třífaktorovému řešení oproti pětifaktorové podobě originální americké verze. Bylo by však vhodné ověřit zjištěné závěry dalšími studiemi.
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Sarah Freibauerová Institution: Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Title: Psychological resilience of Nurses in Two Selected Clinics of University Hospital Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 75 Number of attachements: 4 Year of defense: 2019 Keywords: psychological resilience, general nurse, adversity, adaptation, personality Bachelor thesis is focused on psychological resilience of general nurses. Nurses were randomly chosen in two selected clinics of university hospital in Hradec Králové. The purpose of the theoretical part was to present personality concepts in general, stress theory, symptoms of stress and reactions to stress. Besides it also presents resilience in face of adversity. There is a separate chapter which is focused on resilience in particular. Another chapter of the theoretical part is focused on general nurses‘ coping strategies and mental hygiene strategies which helps to strengthen their resilience. The aim of the empirical part of bachelor thesis was to find out if there are any differences in the level of resilience among selected groups of general nurses. There was Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) used to measure resilience. As the results showed, no significant differences were proven in connection with education, work experience, work department and clinic. On the other side, the results have proven there is a significant relationship between resilience and age of nurses. Middle-aged nurses (30 to 49 years) were more resilient than younger ones and older ones. Another aim of the empirical part was to analyse and verify psychometrics characteristics of the Connor-Davidson Resilience Scale. Based on the analysis, it showed that three-factors solution instead of five- factors has described data in the best way possible. It would be essential to verify our results in other studies of the same subject.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sarah Freibauerová 2.82 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Sarah Freibauerová 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sarah Freibauerová 193 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sarah Freibauerová 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 639 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB