velikost textu

Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory
Název v angličtině:
How seniors assess the quality of life in senior homes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Hladká
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Oponent:
Bc. Jitka Pánková
Id práce:
204981
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita života, senioři, staří lidé, domov pro seniory
Klíčová slova v angličtině:
quality of life, seniors, the old, senior homes
Abstrakt:
ABSTRAKT Autor: Lucie Hladká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet stran: 104 Počet příloh: 4 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: kvalita života, senioři, staří lidé, domov pro seniory Bakalářská práce se zabývá popisem a analyzováním kvality života seniorů, kteří trvale žijí v domově pro seniory. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoreticko-přehledovou a empirickou. Teoretická část se věnuje charakteristice geriatrického věku, popisuje stáří a změny, které s sebou tato vývojová etapa přináší. Objasňuje měnící se pořadí důležitosti potřeb stárnoucího člověka, které se změnami ve stáří souvisí. Ukazuje na možnosti péče o seniory a využití sociálních institucí v minulosti a současnosti. V obecné rovině charakterizuje pojem kvalita života a soustřeďuje se primárně na kvalitu života seniorů. Empirická část má podobu smíšeného výzkumu, který proběhl v Domově pro seniory v Hořicích. V části kvantitativní se jedná o dotazníkové šetření, ve kterém byla použita zkrácená verze dotazníku Older People's Quality of Life Questionnaire (OPQOL-CZ-20). Dotazník měří sedm proměnných:1. spokojenost se životem, 2. finanční situaci, 3. pozitivní přístup k životu, 4. spokojenost s rodinným prostředím a bezpečné zázemí, 5. zdraví, samostatnost a činorodost, 6. osamění seniora, 7. úlohu víry a náboženství v životě seniora, které charakterizují kvalitu života u souboru 30 seniorů. Část kvalitativní má podobu polostrukturovaného rozhovoru s 5 klienty domova pro seniory. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak senioři ve vybraném domově pro seniory hodnotí kvalitu jejich života. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že největší výhodou pro stáří je pozitivní přístup k životu, rodina a bezpečné zázemí. Na opačném konci je pak osamocení, nemoci a neuspokojivá finanční situace. Dále se ukázalo, že pro ženy hraje náboženství a víra důležitější roli než pro muže. Z kvalitativního šetření též vyplývá, že nejvíce pomáhá setkávání se s rodinou, přáteli a u některých i spiritualita. V souhrnu: výzkum naznačuje, že navzdory nepříznivým podmínkám stáří lze řadou způsobů životní spokojenost seniorů zvyšovat.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Author: Lucie Hladká Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: How seniors assess the quality of life in senior homes Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Number of pages: 104 Number of attachements: 4 Year of defense: 2019 Keywords: quality of life, seniors, the old, senior homes The bachelor thesis deals with the description and analysis of the quality of life of seniors who permanently live in a retirement home. The thesis consists of two main parts- theoretical-review and empirical. The theoretical part deals with the characteristics of geriatric age and describes the age-related changes, with which this developmental phase is related to. It also describes dynamical alterations in human needs hierarchy during aging, which are inherently related to changes in old age. It shows the possibilities of care for seniors and role of social institutions in the past and present. In general, the theoretical part characterizes the notion: „well-being“ and focuses primarily on the quality of life of seniors. The empirical part has a form of mixed design, which took place in the retirement home in town of Hořice. The quantitative part, consisted of questionnaire survey in which the shorted version of the Older People's Quality of Life Questionnaire (OPQOL-CZ-20) was used. This questionnaire measures seven variables: 1. satisfaction with life, 2. finantial situation, 3. positive approach to life, 4. family and secure base, 5. health, self-reliance and activeness, 6. loneliness, and 7. religion, that characterize the quality of life of a group of 30 seniors. The qualitative part took the form of a semi-structured interview with 5 clients of the retirement home. The aim of the research was to investigate how seniors in a selected retirement home evaluate the quality of their lives. The results of the questionnaire survey showed, that the greatest benefit for old age is a positive attitude to life, family and safe background. On the opposite side, there is loneliness, illness and an unsatisfactory financial situation. Furthermore, it has been found that religiosity and faith play more important role for females compared to males. Congruently, the qualitative survey revealed, that meeting family, friends and, in some cases, spirituality is most helpful. In summary: the research suggests, that despite unfavourable conditions of senior age, there is wide range of ways, how a well-being in this live phase can be increased.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Hladká 1.54 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Hladká 543 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Hladká 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Hladká 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 709 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jitka Pánková 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB