velikost textu

Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry
Název v angličtině:
Effect of practice on changing the work motivation and identification with the social role of the nurse
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Trávníčková
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dana Vaňková
Id práce:
204980
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Kateřina Trávníčková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv praxe na změnu pracovní motivace a identifikace se sociální rolí sestry Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Počet stran: 131 Počet příloh: 19 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: Motivace, pracovní motivace, motivační faktory, sociální role, identifikace se sociální rolí Bakalářská práce pojednává o motivaci k práci zdravotní sestry, motivačních faktorech a o sociální roli sestry. V teoretické části se zaměřuje na pojem motivace, pracovní motivaci, teorie pracovní motivace a determinanty ovlivňující motivaci zdravotní sestry. Dále se zaměřuje na pojem sociální role a identifikaci se sociální rolí sestry. Výzkum motivace k práci a sociální role sestry je proveden metodou semistrukturovaných rozhovorů, které jsou doplněny dotazníkovým šetřením. Získaná data jsou zpracována pomocí otevřeného kódování a triangulace (rozhovory, dotazníkové šetření, šetření MZČR). Sestry zde popisují jejich původní a nynější motivaci k práci sestry, faktory, které by mohly ohrozit jejich setrvání v tomto povolání, rozdíl mezi představou a realitou a v neposlední řadě charakterizují roli sestry vlastními slovy.
Abstract v angličtině:
Abstract Name and surname of the author: Kateřina Trávníčková Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Effect of practice on changing the work motivation and identification with the social role of the nurse Supervisor: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Number of pages: 131 Year of defense: 2019 Keywords: Motivation, Work motivation, motivation factors, social role, identification with social role The bachelor thesis deals with motivation to work of nurse, motivation factors and social role of nurse. The theoretical part focuses on the concept of motivation, work motivation, the theory of work motivation and determinants affecting the nurse's motivation. It also focuses on the notion of social role and identification with the social role of a nurse. The research of motivation to work and the social role of the nurse is done by the method of semi-structured interviews, which are supplemented by a questionnaire survey. The obtained data are processed using open coding and triangulation (interviews, questionnaire survey, survey of the Ministry of Health of the Czech Republic). Here the nurses describe their original and current motivation to work as a nurse, factors that could jeopardize their retention, the difference between imagination and reality, and last but not least, characterize the nurse's role in their own words.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Trávníčková 4.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Trávníčková 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Trávníčková 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Vaňková 405 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 152 kB