velikost textu

Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace
Název v angličtině:
The Influence of the nursing staff on patient's coping with the hospitalisation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Horáčková
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Id práce:
204979
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neverbální komunikace, haptika, mimika, psychosomatika, psychologie v ošetřovatelství
Klíčová slova v angličtině:
nonverbal communication, haptics, faciel expression, psychosomatic, psychology in nursing
Abstrakt:
Anotace Typ závěrečné práce: Bakalářská práce Název práce: Vliv ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace pacienta Datum zadání: 2018-09-30 Datum odevzdání: 2019-04-30 Vysoká škola, fakulta, ústav: Universita Karlova Lékařská fakulta v Hradci králové Ústav sociálního lékařství Oddělení ošetřovatelství Autor práce: Eliška Horáčková Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph. D. Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o tom, jaký vliv má neverbální chování, konkrétně mimika a haptika, ošetřovatelského personálu na psychické zvládání hospitalizace. Má teoretická část obsahuje informace o neverbální komunikace obecně i o její důležitosti v ošetřovatelské praxi. Detailněji je zde pak rozvedena část o mimice a haptice, jako součásti neverbální komunikace a hlavním tématu této práce. V empirické části pomocí polo strukturovaného rozhovoru s respondenty (ošetřovatelský personál, bývalí pacienti, aktuálně hospitalizovaní pacienti) diskutuji o jejich vlastním pohledu na dané neverbální chování a vnímání této péče. Klíčová slova: neverbální komunikace, haptika, mimika, psychosomatika, psychologie v ošetřovatelství Rozsah: 154 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2019
Abstract v angličtině:
9. Anotace Typ závěrečné práce: Bachelor Thesis Title of thesis: The Influence of the Nursing Staff on Patient's Coping with the Hospitalisation Year of defense: 2019 Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Name of author: Eliška Horáčková Supervisor: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph. D. Abstract: This thesis deals with the influence of nonverbal behavior, i.e. facial expressions and haptics, of the nursing staff on coping with the hospitalization. The theoretical part contains information on nonverbal communication in general and on its importance in nursing care. There is a detailed section on facial expressions and haptics, understood as a part of nonverbal communication and the main topic of this thesis. In the empirical part the author discusses with respondents their own perspective of the nonverbal behavior and perception of this type of care, using a semi-structured interview. Key words: nonverbal communication, haptics, faciel expression, psychosomatic, psychology in nursing Number of pages: 154
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Horáčková 2.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Horáčková 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Horáčková 202 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D. 405 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 152 kB