velikost textu

Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy
Název v angličtině:
The Influence of a Lifestyle on the Pregnant Woman's Quality of Life
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kodešová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponent:
Bc. Jana Matulová
Id práce:
204978
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita života, těhotenství, zdravý životní styl
Klíčová slova v angličtině:
quality of life, pregnancy, healthy lifestyle
Abstrakt:
Anotace Autor: Michaela Kodešová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, oddělení ošetřovatelství Název práce: Vliv životního stylu na kvalitu života těhotné ženy Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: 116 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: kvalita života, těhotenství, zdravý životní styl Bakalářská práce se zabývá těhotenstvím, tím, jaký vliv má na kvalitu života a jak ji ovlivňuje zdravý životní styl. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická a zaměřuje se na definici těhotenství, vývoj plodu, mateřské změny v těhotenství, prenatální péči a životní styl v těhotenství. Také objasňuje pojem kvalita života, jeho historii, měření kvality života a také se zabývá specifickou kvalitou života v těhotenství. Druhá část je empirická a obsahuje analyzované výsledky dotazníkového šetření. To se zabývá kvalitou života těhotné ženy se zaměřením na zdravý životní styl.
Abstract v angličtině:
Annotation Author: Michaela Kodešová Institution: Institute of Social Medicine, Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Kralove, Department of Nursing The name of the work: The influence of a lifestyle on the pregnant woman’s quality of life Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. The number of pages: 116 The number of attachments: 5 Defended in: 2019 Key words: quality of life, pregnancy, healthy lifestyle This bachelor thesis deals with pregnancy and its influence on quality of life and how much healthy lifestyle affects quality of life. My thesis is made up of two parts. The first part is theoretical and it is focused on the definition of pregnancy, foetal development, maternal changes during pregnancy, prenatal care and lifestyle during pregnancy. This part also clarifies the term ''quality of life'', its history, measure quality of lifestyle and also deals with specific quality of lifestyle during pregnancy. The second part is empirical and it contains analysed results of questionnaire. It also deals with quality of life of pregnant woman with focus on healthy lifestyle.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kodešová 2.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Kodešová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kodešová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kodešová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jana Matulová 405 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB