velikost textu

Překlad do LDN očima pacienta

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Překlad do LDN očima pacienta
Název v angličtině:
Transferring to sanatorium of long term diseased from the perspective of patient
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Koutná
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Id práce:
204973
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 10. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), překlad, adaptace, stereotypizace, stáří, interpretativní fenomenologická analýza (IPA)
Klíčová slova v angličtině:
sanatorium of long term diseased (LDN), transfer, adaptation, stereotyp, old-age, Interpretative phenomenological analysis (IPA)
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Hana Koutná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Překlad do LDN očima pacienta Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Počet stran: 148 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), překlad, adaptace, stereotypizace, stáří, interpretativní fenomenologická analýza (IPA) Bakalářská práce se zabývá pacientovým prožíváním překladu do léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) a tím, jak toto zařízení sám vnímá, jak si ho představuje a co o něm ví. V teoretické části se zaměřuje na samotné LDN, na jejich postavení v systému péče, historii jejich vzniku a jejich stereotypizaci ve společnosti. Dále pojednává o somatických, psychických i sociálních změnách spojených se stárnutím a nakonec se věnuje pojmu adaptace, a faktorům, které ji ovlivňují, se zaměřením na adaptaci starého člověka na podmínky zařízení dlouhodobé péče. Výzkum byl proveden metodou semistrukturovaného rozhovoru se třemi respondenty, kteří v LDN nebyli nikdy dříve hospitalizovaní. Individuální zkušenosti respondentů s plánovaným překladem do LDN byly zpracovány metodou interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výsledky nám umožňují nahlédnout na tři odlišné představy o LDN a na prožitky, které jsou pro pacienty s překladem spojeny.
Abstract v angličtině:
Abstract Name and surname of the author: Hana Koutná Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Transferring to sanatorium of long term diseased from the perspective of patient Supervisor: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Number of pages: 148 Number of attachements: 8 Year of defence: 2019 Keywords: sanatorium of long term diseased (LDN), transfer, adaptation, stereotyp, old-age, Interpretative phenomenological analysis (IPA) The bachelor thesis is focused on patients’ experience of their transfer to the sanatorium of long term diseased (LDN), the way they perceive this facility and what they knows about it. The goal of the theoretical part is to present LDN, their position in the health care system, history of their origin and also their stereotype in society. The thesis also deals with somatic, psychological and social changes associated with aging. Finally, it discusses the concept of adaptation and the factors that affect it, focusing on the adaptation of seniors to the conditions in long-term care facilities. A semi-structured interview was used in the research. It was made in collaboration with three respondents with no previous experience with hospitalization in LDN whatsoever. The respondents’ individual experience with the transfers into LDN were processed through the method of interpretative phenomenological analysis (IPA). The results provide a view into different patients’ ideas of LDN and experiences associated with the transfer to LDN.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Koutná 3.51 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Hana Koutná 2.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hana Koutná 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hana Koutná 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. 536 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB