velikost textu

Bariéry ve vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit očima jejich rodičů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bariéry ve vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit očima jejich rodičů
Název v angličtině:
Barriers to education for children from socially excluded localities from their parents point of view
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Tichá
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Id práce:
204970
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociálně vyloučené lokality, romská menšina, sociálně znevýhodněný žák, povinná školní docházka, bariéry ve vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
socially excluded localities, Roma minority, socially disadvantaged pupils, compulsory school attendance, barriers to education
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá žáky ze sociálně vyloučených lokalit a jejich vzděláváním. Teoretická část definuje pojem sociálně vyloučená lokalita a zabývá se výraznými znaky, které ovlivňují život osob zde žijících. Dále je charakterizována romská menšina, která je často se sociálním vyloučením spojována, a bohužel je i nadále v sociálně vyloučených lokalitách četně zastoupena. Hlavním tématem je sociálně znevýhodněný žák, zohledněny jsou jeho potřeby a současné možnosti vzdělávání. Romským dětem a žákům je opět věnována zvláštní pozornost s ohledem na kulturní a etnická specifika. Praktická část je zpracována v podobě 12 případových studií, které popisují jednotlivé rodiny ze sociálně vyloučených lokalit a jejich přístup ke vzdělávání dětí. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo identifikovat bariéry, které z pohledu rodičů ovlivňují vzdělávání jejich dětí. Dílčí cíle se zaměřují na další okolnosti, které mohou rodiny v přístupu ke škole omezovat v souvislosti s jejich sociální situací. Výsledky výzkumného šetření poukazují na úzké propojení mezi nepříznivou sociální situací rodiny, kdy tyto okolnosti mají negativní dopad na školní vzdělávání dítěte. Sami rodiče právě tyto bariéry vnímají jako nejvýraznější. KLÍČOVÁ SLOVA Sociálně vyloučené lokality, romská menšina, sociálně znevýhodněný žák, povinná školní docházka, bariéry ve vzdělávání
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis deals with pupils from socially excluded localities and their education. The theoretical part defines the term socially excluded locality and deals with distinctive features that influence the situation of people living here. The Roma minority, which is often associated with social exclusion, is also characterised, and unfortunately is still frequently represented in socially excluded localities. The main topic is a socially disadvantaged pupil, their needs and current educational opportunities are taken into account. Special attention is given to Roma children and pupils with regard to cultural and ethnic specifics. The practical part is processed in the form of 12 case studies describing individual families from socially excluded localities and their attitude to children's education. The main objective of the research was to identify barriers that influence the education of their children from the parents' point of view. Partial objectives focus on other circumstances that families may have to limit access to school in relation to their social situation. The results of the research point to a close connection between the unfavorable social situation of the family, when these circumstances have a negative effect to the school education of children. Parents themselves perceive these barriers as the most significant. KEYWORDS Socially excluded localities, Roma minority, socially disadvantaged pupils, compulsory school attendance, barriers to education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Tichá 810 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Tichá 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Tichá 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.19 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 154 kB