velikost textu

Běh jako fenomén moderní společnosti v historicko-sociologické perspektivě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Běh jako fenomén moderní společnosti v historicko-sociologické perspektivě
Název v angličtině:
Running as a phenomenon in modern society from the historical sociology perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Rostislav Gramskopf
Vedoucí:
doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Oponent:
Mgr. Karel Černý, Ph.D.
Id práce:
204964
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Historická sociologie (HISO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní společnost, sociální změna, sociální teorie, volný čas a turismus, běh a běžci
Klíčová slova v angličtině:
modern society, social change, social theory, free time and tourism, run and runners
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce z oblasti sociologie sportu mapuje základní socio-demografické znaky běžců v ČR s důrazem na běžce mezi 30. – 50. rokem, kteří tvoří většinu běžeckého segmentu. Kromě těchto znaků práce také mapuje běžecké návyky, preference, oblíbená místa, motivy a aspirace týkající se nejenom nových závodů, ale měnícího se běžeckého vybavení či vzestupu neformálních skupin. Nedílnou součástí je bližší pohled na historii sociologie sportu u nás i ve světě stejně jako na vybrané sociální teorie blízké sociologii sportu. V metodologické části práce je rozpracován pohled na vnímání volného času, nové turistické alternativy – cestování za během či vnímání nových forem skupin, tzv. light communities které tvoří druhou část druhé běžecké vlny. Práce nabízí také bližší pohled na spokojenost běžců ve srovnání se spokojeností ekonomicky aktivních obyvatel v ČR (listopad 2018, CVVM). V rámci kvantitativní metodologie jsou data získána prostřednictvím metody respondent driven sampling na různých místech včetně sociálních sítí, ale i oslovením běžců různé úrovně. Deskriptivní data jsou získána pomocí dotazníkového šetření distribuované pomocí Google formulářů. Následné deskriptivní a inferenční analýzy (ANOVA, t-test, EFA, aj) dat z dotazníkového šetření jsou zpracovávány ve statistickém programu SPSS v. 25. Výzkumná zjištění mohou přispět k lepšímu porozumění nejen široké běžecké základně, ale především procesům, které se odehrávají v moderní společnosti. Na základě předkládaných dat může práce navazovat novými hypotézami nebo kvalitativní metodologií zkoumající běžcův mindset mnohdy podobný protestantské etice práce.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis from sociology of sport maps the basic socio-demographic characteristics of czech runners, with the emphasis on runners between the ages of 30 – 50, which form the most significant part of running segment. Aside from these characteristics it also deals with running habits, preferences, favourite locations for running, motivations and aspirations regarding not only new race events but also its evolving running equipments and last but not least the increase of informal running groups – light communities. The vital part is closer look on history of sociology in regards to sport in the Czech republic, and also as a part of world sociological tradition. It shows that even traditional sociological theories can be applied when some processes in society are scientifically studied. In methodological part the concept of free time is used, as well as a new look on alternative tourism – travelling for running events. As a part of second running wave the concept of light communities is examined, too. Moreover, this work shows the closer look on runners’ satisfaction in life in comparison with economically active population in the Czech rep (Nov 2018, CVMM). In terms of quantitative methodology the data are collected (n = 626) via respondent driven sampling approach at various places, e.g. on social networks together with addressing runners on different performance levels. Descriptive statistics and inferential analyses (ANOVA, t-test, EFA, etc.) are gained from questionnaire as the main instrument for collecting data distributed through Google forms. These research findings may help us to a better understanding of running as phenomenon of today's modern society for a broad running community, but also societal transformation processes themselves. Based on measures presented, it can be continued with new hypotheses or with qualitative methodology investigating runners’ mindsets, very similar to protestant work ethic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Rostislav Gramskopf 3.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Rostislav Gramskopf 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Rostislav Gramskopf 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Černý, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 152 kB