velikost textu

Právní regulace tzv. ICO (Initial Coin Offering)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní regulace tzv. ICO (Initial Coin Offering)
Název v angličtině:
The Law and Regulation of ICO (Initial Coin Offering)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Maroš Kandrík
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
204957
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ICO, token, regulace
Klíčová slova v angličtině:
ICO, token, regulation
Abstrakt:
Právní regulace tzv. ICO (Initial Coin Offering) Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právní analýzou ICO (Initial Coin Offering) a právním rozborem tokenů, které jsou v rámci ICO emitovány. Cílem práce je zjistit, zda a v jakém rozsahu se na ICO vztahuje právní úprava veřejných nabídek a zda je možné tokeny charakterizovat jako věci v právním smyslu, cenné papíry, zaknihované cenné papíry a elektronické peníze. V první části práce jsou vymezeny základní pojmy. Definice pojmů jsou doplněny technickým a ekonomickým pozadím jednotlivých institutů. V krátkosti je shrnut historický vývoj, který ICO formoval do dnešní podoby. Druhá část práce se věnuje právní kategorizaci tokenů. V jednotlivých kapitolách jsou vymezeny pojmové znaky věci v právním smyslu, zaknihovaného cenného papíru, cenného papíru a elektronických peněz a následně je zkoumáno, zda je tokeny můžou naplnit, anebo nikoliv. V kapitole o cenných papírech je poukázáno na problematičnost odlišného chápání pojmu cenný papír ve veřejném a soukromém právu. Ve druhé části je rovněž podroben analýze závazkový vztah vznikající v rámci ICO mezi emitentem a investorem. Ve třetí části je ICO zkoumáno prizmatem unijního práva veřejných nabídek. Vzhledem k legislativním změnám, ke kterým v době psaní práce došlo, je jedna kapitola věnována vymezení pramenů právní úpravy veřejných nabídek. Definice veřejné nabídky cenných papírů je rozdělena na dvě části, formální část definice, která vymezuje proces veřejné nabídky, a materiální část definice, která charakterizuje předmět nabídky. Prostřednictvím rozboru jednotlivých pojmových znaků je následně zjišťováno, zda ICO tyto formální a materiální požadavky naplní. Třetí část je uzavřena poukázáním na možné ekonomické a právní následky aplikace právní úpravy veřejných nabídek. Čtvrtá, a poslední, část práce popisuje tři možné regulatorní přístupy, které je možné ve vztahu k ICO zaujmout. Prvním je zákaz ICO. Druhým je vynucování platné právní úpravy včetně vydávání upozornění a nezávazných stanovisek. Posledním možným přístupem je přijetí specifické legislativy ve vztahu k ICO. Na základě zhodnocení kladů a záporů jednotlivých přístupů je následně vybrán jeden, který se z mého pohledu jeví jako nejvhodnější.
Abstract v angličtině:
The Law and Regulation of ICO (Initial Coin Offering) Abstract This diploma thesis deals with legal analysis of ICO (Initial Coin Offering) and legal analysis of tokens that are issued within an ICO. The thesis aims to find out whether and to what extent an ICO is subjected to initial public offering law and whether the tokens can be characterized as things, securities, dematerialized securities, and electronic money. In the first part of the thesis, I define the basic concepts and terms. Definitions and terms are supplemented by the technical and economic background of each respective institute. The first part also briefly summarizes the historical development of ICO, which shaped it into its present form. The second part of the thesis deals with the legal categorization of tokens. Firstly conceptual features of the thing in the legal sense, dematerialized security, security, and electronic money are established. Subsequently, it is examined whether the tokens can fall within these conceptual features or not. In the chapter regarding securities, it is pointed out that different understanding of securities in public and private law may have some negative consequences. The analysis of the contractual relationship between the issuer and the investor is also addressed in the second part. In the third part, ICO is analysed from the EU initial public offerings law point of view. Given the legislative changes that took place at the time of writing of this thesis, one chapter deals with sources of public offers law. The definition of a public offering of securities is divided into two subparts. The formal part of the definition addresses the process of an offer. Material part of the definition characterizes the subject of the offer. Subsequently, the analysis of whether an ICO can fall within the definition is taken. The third part is concluded by pointing out the possible economic and legal consequences of the application of the legal regulation of public offers. The fourth and the last part of the thesis describes three possible regulatory approaches that can be taken in relation to ICO. The first one is to ban ICO. The second is to enforce existing legislation, including the issuance of notices and non-binding opinions. The third approach is to adopt specific legislation concerning ICOs. Based on the evaluation of the pros and cons of each individual approach, I conclude which one should fit the regulation of ICOs the best.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Maroš Kandrík 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Maroš Kandrík 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Maroš Kandrík 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB