text size

Hannah Arendtová o demokracii

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Hannah Arendtová o demokracii
Titile (in english):
Hannah Arendt on Democracy
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Kristián Těmín
Supervisor:
Mgr. Martin Štefek
Opponent:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Thesis Id:
204946
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Political Science (21-UPOL)
Study programm:
Political Science (N6701)
Study branch:
Political Theories (PT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
30/01/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Hannah Arendtová|Demokracie|Jednání|deliberace|participace|svoboda
Keywords:
Hannah Arendt|Democracy|acting|deliberation|participation|freedom
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá specifickým problémem positivního politického zřízení v díle Hannah Arendtové. Positivní politický projekt však nikdy nebyl hlavním tématem její práce. Arendtová spíše reflektuje jednotlivé politické fenomény od dob klasické antické polis až do doby moderních masových společností 20. století. Arendtová předpokládá že jedna z podmínek lidské existence je jednání čili politická aktivita. Tato aktivita však potřebuje specifický prostor pro možnost vyjevení své podstaty. Zároveň tato aktivita předpokládá rovnost jednajících. Tyto předpoklady ale byly znetvořeny během rozmachu masové společnosti. Tato práce zkoumá pozitivní politický projekt Hannah Arendtové, který stojí jako lék či prostředek k nápravě pokřiveného politického prostoru. Nejprve se v práci zabýváme teorií svobody u Arendtové. Tu srovnáváme s teorií I. Berlina. Dále se zabýváme konceptem jednání a vysvětlujeme, proč byl pokřiven během modernity. Nakonec ukazujeme, proč lze označit politický projekt Arendtové za demokratický. Identifikujeme v něm dva momenty (moment deliberace a moment participace), které jsou esenciální pro porozumění samotnému zřízení. Dále se zabýváme problémem elit, který je v jejím díle explicitně obsažen. Představujeme interpretaci, která se opírá o článek J. C. Isaaca, který rozumí opravdovému politickému prostoru jako léčivému prostředku masové společnosti na místo představy politického prostoru jako prostoru pro participaci celé společnosti. Tuto interpretaci pak doplňujeme o teorii C. B. Macphersona, jehož model participativní demokracie má společné rysy s režimem podle Arendtové. Nakonec ukazujeme, jak je tato interpretace vztažena k politické roli každého člověka.
Abstract:
Abstract The thesis deals with the specific problem of Hannah Arendt’s positive political project which has never been a central topic for her. She rather reflects political phenomenon from ancient Greek polis to modern times of mass society in the second half of the 20th Century. She assumes that one of the human conditions is acting – political activity. On the one hand, this activity needs a specific space for demonstrating itself. On the other hand, this activity presupposes the equality of acting people. However, these presuppositions have been disfigured during the growth of the society. This thesis examines the positive political project of Hannah Arendt which stands as a remedy of disfigured political space. We start with Arendt's theory of freedom and contrast it with Isaiah Berlin’s theory. Then we describe the concept of acting and explain why has been disfigured during modernity. Finally, we show why we can call Arendt’s positive political project or regime as a democratic one. We identify two moments (moment of deliberation and moment of participation) which are essential for understanding Arendt’s political project. Then we deal with the problem of elites which is explicitly in her thoughts. But we show an interpretation which is based on J. C. Isaac article that real political space for acting should be considered a remedy for mass society instead of political space for participation of the whole society. The interpretation is then supported by the theory of C. B. Macpherson whose idea of the participative model has common features with Arendt’s regime. And finally, we show how is this interpretation connected with the political role of every human.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristián Těmín 1.04 MB
Download Abstract in czech Bc. Kristián Těmín 109 kB
Download Abstract in english Bc. Kristián Těmín 109 kB
Download Supervisor's review Mgr. Martin Štefek 293 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 115 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 152 kB