velikost textu

Hannah Arendtová o demokracii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hannah Arendtová o demokracii
Název v angličtině:
Hannah Arendt on Democracy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kristián Těmín
Vedoucí:
Mgr. Martin Štefek
Oponent:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Id práce:
204946
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie (PT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hannah Arendtová|Demokracie|Jednání|deliberace|participace|svoboda
Klíčová slova v angličtině:
Hannah Arendt|Democracy|acting|deliberation|participation|freedom
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá specifickým problémem positivního politického zřízení v díle Hannah Arendtové. Positivní politický projekt však nikdy nebyl hlavním tématem její práce. Arendtová spíše reflektuje jednotlivé politické fenomény od dob klasické antické polis až do doby moderních masových společností 20. století. Arendtová předpokládá že jedna z podmínek lidské existence je jednání čili politická aktivita. Tato aktivita však potřebuje specifický prostor pro možnost vyjevení své podstaty. Zároveň tato aktivita předpokládá rovnost jednajících. Tyto předpoklady ale byly znetvořeny během rozmachu masové společnosti. Tato práce zkoumá pozitivní politický projekt Hannah Arendtové, který stojí jako lék či prostředek k nápravě pokřiveného politického prostoru. Nejprve se v práci zabýváme teorií svobody u Arendtové. Tu srovnáváme s teorií I. Berlina. Dále se zabýváme konceptem jednání a vysvětlujeme, proč byl pokřiven během modernity. Nakonec ukazujeme, proč lze označit politický projekt Arendtové za demokratický. Identifikujeme v něm dva momenty (moment deliberace a moment participace), které jsou esenciální pro porozumění samotnému zřízení. Dále se zabýváme problémem elit, který je v jejím díle explicitně obsažen. Představujeme interpretaci, která se opírá o článek J. C. Isaaca, který rozumí opravdovému politickému prostoru jako léčivému prostředku masové společnosti na místo představy politického prostoru jako prostoru pro participaci celé společnosti. Tuto interpretaci pak doplňujeme o teorii C. B. Macphersona, jehož model participativní demokracie má společné rysy s režimem podle Arendtové. Nakonec ukazujeme, jak je tato interpretace vztažena k politické roli každého člověka.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the specific problem of Hannah Arendt’s positive political project which has never been a central topic for her. She rather reflects political phenomenon from ancient Greek polis to modern times of mass society in the second half of the 20th Century. She assumes that one of the human conditions is acting – political activity. On the one hand, this activity needs a specific space for demonstrating itself. On the other hand, this activity presupposes the equality of acting people. However, these presuppositions have been disfigured during the growth of the society. This thesis examines the positive political project of Hannah Arendt which stands as a remedy of disfigured political space. We start with Arendt's theory of freedom and contrast it with Isaiah Berlin’s theory. Then we describe the concept of acting and explain why has been disfigured during modernity. Finally, we show why we can call Arendt’s positive political project or regime as a democratic one. We identify two moments (moment of deliberation and moment of participation) which are essential for understanding Arendt’s political project. Then we deal with the problem of elites which is explicitly in her thoughts. But we show an interpretation which is based on J. C. Isaac article that real political space for acting should be considered a remedy for mass society instead of political space for participation of the whole society. The interpretation is then supported by the theory of C. B. Macpherson whose idea of the participative model has common features with Arendt’s regime. And finally, we show how is this interpretation connected with the political role of every human.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristián Těmín 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristián Těmín 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristián Těmín 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Štefek 293 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 152 kB