velikost textu

Příčiny a psychosociální důsledky feminizace českého školství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příčiny a psychosociální důsledky feminizace českého školství
Název v angličtině:
Causes and psychosocial consequences of feminisation of Czech schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marcela Kratochvílová
Vedoucí:
PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
204944
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
feministická pedagogika|feminizace školství|vzdělávání žen|učitelské povolání|ženské hnutí
Klíčová slova v angličtině:
feminist pedagogy|feminisation of education|education of women|teaching profession|women's movement
Abstrakt:
Abstrakt: Bakalářská práce Příčiny a psychosociální důsledky feminizace českého školství, feministická pedagogika se soustředí na zmapování základních bodů v přechodu učitelského povolání z mužů na ženy v posledních sto padesáti letech. Nastiňuje některé podmínky a souvislosti, které měly zásadní vliv na formování příčin, jež vedly ke vzniku jevu dnes označovaného jako feminizace školství. Pokouší se pojmenovat a popsat některé důsledky, které tento jev způsobil. Nastiňuje důležité charakteristiky feministické pedagogiky a usiluje o jejich pozitivní přijetí.
Abstract v angličtině:
Abstract: Bachelor Thesis Causes and Psychosocial Consequences of Feminization of Czech Education, Feminist Pedagogy focuses on mapping basic points in the transition of the teaching profession from men to women in the last one hundred and fifty years. It outlines some conditions and contexts that have had a major impact on the formation of the causes that have led to the phenomenon today called feminisation of education. It attempts to name and describe some of the consequences this phenomenon has caused. It outlines the important characteristics of feminist pedagogy and seeks to accept them positively.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marcela Kratochvílová 418 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marcela Kratochvílová 640 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marcela Kratochvílová 158 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marcela Kratochvílová 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB