velikost textu

Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy
Název v angličtině:
Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Marta Argalášová
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
204933
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 4. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rodinné právo, porozvodová péče o dítě, střídavá péče
Klíčová slova v angličtině:
Family law, post-divorce childcare, alternating custody
Abstrakt:
Modely porozvodové péče o dítě: srovnání české a italské úpravy Abstrakt Tématem předkládané práce je komparativní pohled na institut porozvodové péče v České republice a v Itálii. Rozhodování o rodinném uspořádání po rozvodu a rozchodu rodičů je spojeno s výběrem konkrétního modelu porozvodové péče, který jednotlivé právní řády upravují. Toto rozhodování v sobě implikuje také rozhodnutí o styku a výživném, tedy rozhodnutí o poměrech nezletilého dítěte. Úvodní část práce je věnována historickému exkursu vývoje rodinného práva v obou zemích, který umožňuje čtenáři lepší chápání současné právní úpravy a jejích východisek. Podstatná část práce je věnována také samotnému institut rozvodu, který je východiskem pro rozhodování o porozvodové péče o dítě. Právě rozdíly mezi pojetím rozvodu manželství v České republice a v Itálii jsou zcela zásadní pro následnou úpravu poměrů nezletilého dítěte po rozchodu jeho rodičů; tzv. dvoufázovost rozvodu v Itálii odlišuje zásadně proces rozhodování o porozvodové péči o dítě od české právní úpravy. Hlavní část rigorózní práce tvoří komparace úpravy porozvodové péče a představení jednotlivých modelů porozvodového uspořádání, a to nejen s přihlédnutím k vnitrostátním předpisům, ale také nadnárodní úpravě, jíž dominuje tzv. princip nejlepšího zájmu dítěte. Teoretické poznatky vycházející z právní úpravy jsou posléze konfrontovány s praxí, prezentovány jsou modely porozvodové péče o dítě v rozhodovací praxi soudů s přihlédnutím k aktuální judikatuře. Navazující kapitoly práce jsou věnovány otázkám souvisejícím s rozhodováním o porozvodové péči o nezletilého v obou zemích, a to jak z pohledu účastníků, tak z pohledu soudu a tzv. pomáhajících profesí. Závěr práce je věnován úvahám de lege ferenda a tzv. cochemskému modelu, který je dle názoru odborníků budoucností v rozhodování o porozvodové péči o děti nejen v evropském prostředí. Klíčová slova: Rodinné právo, porozvodová péče o dítě, střídavá péče
Abstract v angličtině:
Models of Post-Divorce Child Care in the Czech Republic and in Italy Abstract The topic of the thesis is a comparative approach to the institute of post-divorce childcare in the Czech Republic and in Italy. Decision-making about family arrangements after the divorce and separation of parents is related to a choice of the right model of post-divorce childcare, which the law of different countries offers. This decision implicates, in itself, also a decision on the right of access and maintenance, therefore a decision on childcare. The introductory part of this thesis is dedicated to a historical excursus on the development of family law in both countries, which enables the reader to understand current legislation and its background. A substantial part of the thesis is dedicated to the institute of divorce itself, since it is considered the starting-point for the decision about post-divorce childcare. The differences between the concept of divorce in the Czech Republic and in Italy are crucial for the following post-separation childcare decision-making. The so-called two-phase divorce in Italy makes a great difference in the decision-making about post-divorce childcare in both countries. The main part of the thesis offers a comparison of post-divorce childcare and the introduction of single models of post-divorce childcare arrangement, not only regarding national legislation, but also international law which is dominated by the principle of the best interest of a child. Theoretical knowledge arising from legislation is then confronted with the practice. Models of post-divorce childcare in court decision-making practice are presented in the light of recent case-law. The following chapters are dedicated to questions regarding the decision about post- divorce childcare in both countries, not only from the point of view of the parties, but also from the point of view of courts and the so-called assisting professionals. The final part of the thesis is dedicated to considerations due de lege ferenda and the Cochem practice, which, according to experts, is the future in post-divorce childcare decision-making not only in the European background. Key words: Family law, post-divorce childcare, alternating custody
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marta Argalášová 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marta Argalášová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marta Argalášová 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB