velikost textu

Teambuildingové akce pro třídy dětí v inkluzi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Teambuildingové akce pro třídy dětí v inkluzi
Název v angličtině:
Teambuilding Events for Classes of Children in Inclusion
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Štufková
Vedoucí:
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Oponent:
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Id práce:
204871
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
postoj, inkluze, třídní klima, spolupráce, sport
Klíčová slova v angličtině:
attitude, inclusion, class climate, co-operation, sport
Abstrakt:
ABSTRAKT (ČJ) Název práce: Teambuildingové akce pro třídy dětí v inkluzi. Cíl práce: Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření metodiky pro využití jednodenní akce s názvem "teambuilding" pro třídy, ve kterých je začleněn žák se zdravotním postižením, se záměrem podpořit pozitivní utváření vztahů v rámci třídního kolektivu a ovlivnění postojů spolužáků k začlenění jedince se zdravotním postižením do výuky tělesné výchovy. V dílčím cíli jsme zkoumali, zda lze měnit postoje žáků k žákovi v inkluzi do školní tělesné výchovy pomocí kooperačních her a teambuildingových aktivit. Metody: V rámci teoreticko-empirické práce byla navržena a testována metodika jednodenního programu s prvky sportu a zážitkové pedagogiky (dále teambuildingu) cíleně zaměřená na zlepšení přijetí žáků se zdravotním postižením, sociálních vztahů ve skupině a obecně změnu postojů k inkluzi v tělesné výchově. Program byl testován na výzkumném souboru žáků 6. Ročníku ZŠ (n=19, průměrný věk 12 let) se třemi začleněnými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Efekt byl sledován pomocí dotazníků CAIPE-CZ a Adjective-Checklist, vytvořených pro hodnocení změny postojů k integraci žáka do hodin tělesné výchovy. Výsledky: V práci navržená metodika teambuildingu pro podporu pozitivního utváření postojů v inkluzivních třídách zahrnuje základní organizační, bezpečnostní a programová doporučení. Program byl úspěšně demonstrován na vybraném souboru žáků. Ačkoli kvalitativní metody hodnocení (zúčastněné pozorování a následné hodnocení aktivit) poukazují na pozitivní průběh akce a její potenciál, v dalším využití, pomocí kvantitativních metod (dotazníky na změnu postojů) se efekt neprokázal. Teambuilding nezměnil postoje k žákovi se zdravotním postižením a jeho integraci do hodin tělesné výchovy. U osmi žáků došlo ke zhoršení postoje, v pěti ke zlepšení a u šesti žáků se postoje nezměnily. Hodnocení skrze Adjective-Checklist odhalilo pozitivní vnímání žáka vzhledem k jeho charakteristickým vlastnostem v pre- i post- testu. Závěr: Metodiku teambuildingu se podařilo vytvořit i jeho následná demonstrace se zdařila. Bohužel se využitými metodami nepodařilo zachytit výsledky. Pro statisticky významnější výsledky bude nutné ověřit metodiku vyzkoušením na větším vzorku žáků a doplnit ji o edukativní program, který povede k větší osvětě žáků v souvislosti ke zdravotním postižením. Klíčová slova: postoj, inkluze, třídní klima, spolupráce, sport
Abstract v angličtině:
ABSTRACT (AJ) Title: Teambuilding activities for classes of children in inclusion. Objective: The main aim of this thesis was the creation of a methodology for an activity called „team building“ for classes, which the disabled pupil was integrated into. The main aim was to support the positive creation of relationships within the class team and influencing of classmates´ attitudes to the inclusion of an individual with a disability into physical education. In the sub-aim, we researched if it is possible to change the attitudes of pupils to a pupil in inclusion in school physical education with the help of team building activities. Method: Under the terms of theoretical – empirical work, the methodology of the one-day programme with sports elements and experience teaching was proposed and tested, hereinafter team building. It was aimed at improvement of accepting the pupils with a disability, at an improvement of social relationships in a group and generally at the change of the attitudes to inclusion in physical education. The programme was tested on a research group of the pupils of the sixth grade of primary school (number of pupils 19, average age 12) with free integrated pupils with special educational Leeds. The effect was observed with the help of CAIPE-CZ questionnaires and Adjective-Checklist, which were created for evaluation of the change of the attitudes to the integration of a pupil in physical education. Results: The proposed methodology of the team building in the work, which is aimed at supporting of positive creation of the attitudes in the inclusive classes, comprises the basic organization, security and programme recommendations. The programme was successfully demonstrated in the chosen group of pupils. Although qualitative methods of evaluation (participating observation and following evaluation of the activities) refer to the positive course of the activity and also its potential, in the following usage with the help of quantitative methods (questionnaires for the change of attitudes) the effect was not proved. The team building did not change the attitudes to the disabled pupil and his integration into physical education lessons. In eight pupils´ cases the attitudes got worse, in five cases they got better and in six cases they did not change. The evaluation through Adjective-Checklist showed the positive perception of the pupil in consideration of his character qualities in the pre- and post-test. Conclusion: The team building methodology was successfully created and its following demonstration turned out well. Unfortunately, it was not possible to detect the results. For more statistically important results it will be necessary to verify the methodology by testing it on a bigger group the pupils and adding an educative programme, which will lead to higher public education of pupils in connection with disability Keywords: attitude, inclusion, class climate, co-operation, sport.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Štufková 8.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Štufková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Štufková 278 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ilona Pavlová, MBA 532 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB