velikost textu

Stravovací zvyklosti zdravotníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stravovací zvyklosti zdravotníků
Název v angličtině:
Eating habits of health care professionals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Bičianová
Vedoucí:
MUDr. Eva Meisnerová
Oponent:
Mgr. Ing. Tereza Vágnerová
Id práce:
204869
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Nutriční terapeut (BNT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stravovací zvyklosti, výživa, výživová doporučení, nutriční terapie, všeobecné sestry, poruchy příjmu potravy
Klíčová slova v angličtině:
eating habits, nutrition, dietary recommendations, nutritional therapy, nurses, eating disoders
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá stravovacími zvyklostmi nutričních terapeutů a všeobecných sester. Dále se věnuje vlivu směnného provozu na stravování všeobecných sester a riziku poruch příjmu potravy u obou skupin. Skládá se ze dvou částí. V teoretické části jsou popsány zásady zdravého stravování, problematika práce na směnný provoz a charakteristika poruch příjmu potravy. Praktická část pomocí dotazníku zjišťuje, jaké jsou stravovací zvyklosti nutričních terapeutů a všeobecných sester a jak se mezi sebou liší. Cílem je zjistit, zda se nutriční terapeuti na základě svého vzdělání stravují lépe než všeobecné sestry a jaký vliv má na stravování u všeobecných sester směnný provoz. Výsledky jsou zpracovány do grafů a tabulek. Výsledky ukazují, že obecná výživová doporučení dodržují více nutriční terapeuti než všeobecné sestry. Dále z dotazníku vyplývá, že více než 50 % všeobecných sester se stravuje nepravidelně a že hlavní důvod pro vynechávání jídel během nočních služeb je nedostatek času. Také se zjistilo, že velké procento nutričních terapeutů šlo studovat svůj obor, aby získalo více informací o výživě. Potvrdilo se, že nutriční terapeuti i všeobecné sestry jsou rizikovou skupinou pro poruchy příjmu potravy. klíčová slova: stravovací zvyklosti, výživa, výživová doporučení, nutriční terapie, všeobecné sestry, poruchy příjmu potravy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with eating habits of nutrition therapists and nurses and with influence of shift work on boarding of nurses. It also dedicates to risks of eating disorders in both groups. It consists of two parts. In the theoretical part are described principles of healthy eating, issues of shift work and characteristic of eating disorders. The practical part uses the questionnaire to find out how the dietary habits of nutrition therapists and nurses differ. The aim is to find out whether nutrition therapists eat better than nurses on the basis of their education, and how shift work affects boarding of nurses. The results are processed into graphs and tables. The results show that general nutritional recommendations follow more nutrition therapists than nurses. Furthermore the questionnaire shows that more than 50% of nurses eats irregularly and the main reason for skipping meals during the night shift is lack of time. It has also been found that a large percentage of nutrition therapists have begun to study their field to get more information about nutrition. It has been confirmed that both nutrition therapists and nurses are in risk group for eating disorders. keywords: eating habits, nutrition, dietary recommendations, nutritional therapy, nurses, eating disorders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Bičianová 1.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Bičianová 528 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Bičianová 393 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Bičianová 382 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Meisnerová 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Tereza Vágnerová 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 748 kB