velikost textu

Uvolňování žáků z tělesné výchovy na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uvolňování žáků z tělesné výchovy na základních školách
Název v angličtině:
Release of pupils from physical education in elementary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Miláčková
Vedoucí:
Mgr. Ilona Pavlová, MBA
Oponent:
doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Konzultanti:
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Mgr. Pavel Krejčík
Id práce:
204868
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Integrace, uvolnění z tělesné výchovy, tělesná výchova, inkluze, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdraví, školní legislativa
Klíčová slova v angličtině:
Integration, release of physical education, physical education, inclusion, special educational needs, handicapped pupil, disadvantaged pupil, health, school legislation
Abstrakt:
Abstrakt Název: Uvolňování žáků z tělesné výchovy na základních školách Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit hlavní příčiny uvolňování žáků z tělesné výchovy (TV) na 8 základních školách v okrese Kolín a Nymburk, nastínit zdravotní důsledky uvolňování, zmonitorovat situaci ohledně počtu uvolněných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a prozkoumat subjektivní názory učitelů k dané problematice pomocí terénního sběru dat. Metodika: Jedná se o dotazníkové šetření, které proběhlo na 8 základních školách v okrese Nymburk a Kolín. Výzkumný soubor byl tvořen 16 učiteli tělesné výchovy (2 učitelé z každé školy), z toho bylo 12 žen a 4 muži. Dotazník vlastní konstrukce je rozdělen do 2 částí. První část, kde byly zjišťovány obecné informace a počty žáků, vyplnili všichni respondenti. Druhá část byla určena těm, kteří mají právě ve své třídě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Výsledky: Na dotazovaných školách je ve školním roce 2018/2019 ve druhém pololetí z TV uvolněno 4,46 % žáků. Nejvíce žáků je uvolněno z důvodu onemocnění svalové, kosterní či pojivové tkáně (27 %). Dle učitelů byly nejčastějšími reálnými důvody, které hrály zásadní roli při uvolnění žáků z TV, příliš velký počet žáků ve skupině a nebezpečí progrese onemocnění či úrazu. Každý z těchto dvou důvodů učitelé zvolili pro 10 uvolněných žáků z 15 (66,7 %). Ke zlepšení podmínek integrace na jejich škole by nejvíce pomohla možnost vzdělávání v oblasti integrace (20 %). Klíčová slova: Integrace, uvolnění z tělesné výchovy, tělesná výchova, inkluze, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, zdraví, školní legislativa
Abstract v angličtině:
Abstract Title of the thesis: Release of pupils from physical education in elementary schools Aims of the thesis: The aim of this thesis was to find out the main causes of the release of pupils from physical education (PE) at 8 primary schools in the districts of Kolín and Nymburk, to outline the health consequences of release, to monitor the situation regarding the number of pupils with special educational needs (SEN) and to examine the subjective opinions of teachers on the issue using fieldwork data collection. Method: It is a questionnaire survey conducted at 8 primary schools in the district of Nymburk and Kolín. The research group consisted of 16 physical education teachers (2 teachers from each school), 12 women and 4 men. The questionnaire is divided into 2 parts. The first part, where general information and pupil numbers were collected, was completed by all respondents. The second part was intended for those who have pupils in their class with special educational needs. Results: 4.46 % of pupils were released from physical education at the schools interviewed in 2018/2019. The most common reason for TV release is muscle, skeletal or connective tissue disease (27 %). According to teachers, too many students in the group and the risk of progression of the disease or injury were the most frequent real reasons that played an important role in the release of PE. These reasons were chosen for 10 pupils from 15 pupils (66.7 %) who are released from PE. Integration education would be the most helpful to improve integration at their school (20 %) Key words: Integration, release of physical education, physical education, inclusion, special educational needs, handicapped pupil, disadvantaged pupil, health, school legislation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Miláčková 1.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Miláčková 254 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Miláčková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Miláčková 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ilona Pavlová, MBA 520 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB