velikost textu

Trestněprávní úprava ochrany před terorismem v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní úprava ochrany před terorismem v České republice
Název v angličtině:
Criminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Rpublic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristýna Janoušková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Id práce:
204866
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
terorismus, trestněprávní nástroje ochrany před terorismem, protiteroristická politika
Klíčová slova v angličtině:
terrorism, criminal law instruments of protection against terrorism, counterterrorism policy
Abstrakt:
Trestněprávní úprava ochrany před terorismem v České republice Abstrakt Diplomová práce pojednává o trestněprávní úpravě ochrany před terorismem v České republice. Jejím cílem je tuto trestněprávní úpravu charakterizovat, a to včetně vybraných souvisejících témat. Práce je členěna do čtyř kapitol. Autorka čtenáře nejprve uvede do problematiky terorismu krátkým historickým exkurzem, následně se zaměří na různé definice pojmu terorismus a rozebírá jeho charakteristické znaky, principy, druhy, formy a uvádí jej v kontextu s organizovaným zločinem a extremismem. Druhá kapitola se zabývá nástroji ochrany před terorismem. Podstatným pojmem v této souvislosti je tzv. antiterorismus či protiterorismus, představující souhrn opatření a aktivit s cílem prevence, potlačení a odstraňování následků teroristických akcí a uplatňovaný prostřednictvím tzv. protiteroristické politiky. V první řadě je v této kapitole analýzou jednotlivých teroristických hrozeb a jejich relevancí pro Českou republiku kladně zodpovězena otázka potřebnosti nástrojů ochrany před terorismem, již dokládá i podkapitola věnující se fenoménu osamělých vlků a zahraničních bojovníků. Posléze jsou představeny dvě základní koncepce protiteroristické politiky, strategie boje proti terorismu a obecná charakteristika protiteroristické politiky. Ta uvádí zpravodajské operace, policejní či vojenské operace, právo a další nástroje protiteroristické politiky a zmiňuje orgány a složky, které v politice proti terorismu působí: státní orgány, policejní složky specializované na vyšetřování terorismu, vojenské složky specializované na rychlé zásahy v oblastech ovládaných teroristy, zpravodajské složky a další. Na základě obecné charakteristiky protiteroristické politiky jsou pak představeny konkrétní prostředky zajišťující ochranu před terorismem v České republice. Kapitola třetí se zabývá mezinárodní a posléze unijní úpravou v oblasti terorismu. Stěžejní, čtvrtá kapitola, zkoumá českou trestněprávní úpravu trestného činu teroristického útoku a souvisejících ustanovení, a to jak ve znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, tak ve znění zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jeho jednotlivých novel, z nichž mezi ty nejvýznamnější z hlediska terorismu patří tzv. „protiteroristická novela“ zavádějící nové instituty, nové trestné činy i definice. Nelze si nevšimnout propojenosti počinů českého zákonodárce a rámcových úmluv či směrnic Evropské unie: jednotlivé novely trestního zákoníku stejně jako vůbec první zakotvení trestného činu teroristického útoku do českého právního řádu jsou přímým odrazem evropské úpravy, ze které vychází. 1 Tato práce dokazuje, že potřeba disponovat trestněprávními nástroji chránícími před terorismem není záležitostí pouze těch států, jež se staly dějištěm teroristických útoků, ale vztahuje se na všechny. Terorismus totiž představuje vážnou bezpečnostní hrozbu, přichází s novými výzvami a vzhledem k jeho charakteristickému znaku, totiž životnosti, je třeba mít se i nadále na pozoru a pružně reagovat. Klíčová slova: terorismus, trestněprávní nástroje ochrany před terorismem, protiteroristická politika 2
Abstract v angličtině:
Criminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Republic Abstract This diploma thesis deals with the criminal law regulation of protection against terrorism in the Czech Republic. Its aim is to characterize this criminal law regulation, including selected related topics. The thesis is divided into four chapters. The author first introduces the reader to the issue of terrorism through a short historical excursion, then focuses on various definitions of the term terrorism and describes its characteristic features, principles, types, forms and presents it in the context of organized crime and extremism. The second chapter deals with instruments of protection against terrorism. An essential term in this context is anti-terrorism or counter-terrorism, which is a set of measures and activities aimed at preventing, suppressing and eliminating the consequences of terrorist acts and implemented through so-called “anti-terrorism policy”. First of all, in this chapter, the analysis of individual terrorist threats and their relevance for the Czech Republic positively answers the question of the need for instruments of protection against terrorism, accented also by a sub-chapter dealing with phenomenon of lone wolfs and foreign terrorist fighters. Finally, two basic concepts of anti-terrorism policy, strategies of fight against terrorism and general characteristics of anti-terrorism policy are presented. This chapter lists intelligence operations, police or military operations, law and other instruments of anti-terrorism policy, and mentions the authorities involved in counter-terrorism policy: state authorities, police units specialized in terrorist investigations, military units specialized in rapid intervention in terrorist- controlled areas, intelligence units, and others. Based on the general characteristics of counter-terrorism policy, specific means of providing protection against terrorism in the Czech Republic are presented. The third chapter deals with international and later EU regulation in the field of terrorism. The crucial, fourth chapter examines the Czech criminal law regulation of the crime of terrorist attack and related provisions, both in the wording of the Act No. 140/1961 Coll., Criminal Act, and in the wording of the Act No. 40/2009 Coll., Criminal Code, and its individual amendments, of which the most important in terms of terrorism is the so-called “counter-terrorism amendment” introducing new institutes, new crimes and definitions. It is worth noting the interconnectedness of the actions of the Czech 1 legislature and the framework conventions or directives of the European Union: the individual amendments to the Criminal Code as well as the creation of the new crime of terrorist attack into the Czech legal order are a direct reflection of European legislation. This thesis proves that the need to have criminal law instruments protecting against terrorism is not only a matter of those countries that have become the scene of terrorist attacks, but applies to all countries all over the world. Terrorism poses a serious security threat, poses new challenges and, given its characteristic feature, namely its lifetime, it is necessary to remain vigilant and to respond flexibly. Key words: terrorism, criminal law instruments of protection against terrorism, counterterrorism policy 2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Janoušková 923 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Janoušková 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Janoušková 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 152 kB