text size

Hormonální kontrola pohlavně-dimorfních znaků ještěrů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Hormonální kontrola pohlavně-dimorfních znaků ještěrů
Titile (in english):
Hormonal control of sexually dimorphic traits in lizards
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Tereza Schořálková
Thesis Id:
204861
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Ecology (31-162)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Ecology (NEKO)
Degree granted:
RNDr.
Defence date:
21/09/2018
Defence result:
Pass
Publication of the thesis:
The thesis attachment publication was postponed to 21.9.2021
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Disertační práce se zabývá hormonální kontrolou pohlavního dimorfismu u ještěrů a je tvořena čtyřmi příspěvky. Pohlavní hormony jsou důležité pro vývoj a regulaci pohlavního dimorfismu, jednotlivé znaky jsou však ovlivňovány různými mechanismy. Samčí sexuální chování gekona Eublepharis macularius je regulováno testosteronem a lze jej úspěšně indukovat také u samic, jen náběh a vyhasínání jednotlivých prvků chování trvá déle než u samců. Nástup a vyhasínání znaků nejsou ani u jednoho pohlaví okamžité, s čímž je nutné v experimentech využívajících hormonální manipulace počítat, což se v předchozím výzkumu nedělo. U dalšího druhu gekona Paroedura picta stimuluje expresi samčího sexuálního chování u samic testostosteron i dihydrotestosteron. Samčí ofenzivní agrese se však u samic objevuje pouze po dodání testosteronu, který tím, že je v mozku aromatizován na biologicky aktivní estradiol, patrně stimuluje ofenzivní chování jen nepřímo. Oba androgeny také u samic stimulují růst samčích kopulačních orgánů. Se sexuálním chováním obou druhů gekonů je spojené i rozpoznání pohlaví, které umožňují znaky vyvolané působením gonadálních androgenů u samců, kdežto pro rozpoznání jedince jako samice není nutný specifický samičí feromon kontrolovaný ovariálními hormony. Pohlavní rozdíly ve velikosti těla gekonů vznikají působením samičích ovariálních hormonů, kdežto samčí gonadální androgeny ani snížená reprodukční zátěž samic se na něm vůbec nepodílí a samci jsou v tomto ohledu spíše neutrálním pohlavím. Předkládaná disertační práce, která je zaměřená na dva modelové druhy významné skupiny šupinatých plazů – gekonů, do značné míry nabourává obecné vžité představy o endogenních mechanismech kontroly jednotlivých znaků pohlavního dimorfismu šupinatých plazů i obratlovců jako celku a přispívá tak k jejich hlubšímu poznání.
Abstract:
This Ph.D. thesis is fosuced on hormonal control of sexual dimorphism in lizards and is composed of four contributions. Sex steroid hormones are important for development and regulation of sexual dimorphism in reptiles, but particular traits are controlled by different endogenous mechanisms. Male sexual behaviour of the gecko E. macularius is controlled by testosterone and can be successfully induced in females, only the onset and cessation of the behaviour take longer than in males. The onset and cessation of particular traits are not immediate for both sexes, and this time component has to be taken into account in future experiments using hormonal manipulations. In other species of the gecko, P. picta, testosterone and dihydrotestosterone stimulates the expression of male sexual behaviour in females as well. Male offensive aggression occurs only in testosterone-treated females, probably due to its conversion to biologically active estradiol in the brain, testosterone thus stimulates offensive behaviour probably only indirectly. Both androgens also stimulate the growth of the male copulatory organs, hemipenes, in females, but in different way than the size of penis in male mammals. Sexual behaviour of both gecko species is associated with sex recognition, which is allowed by androgen-triggered cues in males, whereas female attractiveness pheromone controlled by ovarian hormones is not required for identification of an individual female as a sexually attractive female. Sexual size dimorphism in geckos is caused by growth feminization by ovarian hormones in females, whereas male gonadal androgens and female reproductive costs are not involved - males thus are rather neutral sex in the respect of growth control by gonadal hormones. This Ph.D. thesis, focused on two model gecko species, provides new insights into the current knowledge of endogenous mechanisms controlling particular components of sexual dimorphism in squamate reptiles and vertebrates as a whole.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tereza Schořálková 755 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Tereza Schořálková 16.57 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tereza Schořálková 196 kB
Download Abstract in english Mgr. Tereza Schořálková 193 kB
Download Defence's report doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 71 kB