velikost textu

Vliv tonizace v rozcvičení na výkon u florbalistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv tonizace v rozcvičení na výkon u florbalistů
Název v angličtině:
Effect of toning in warm-up on performance of floorball players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Králíčková
Vedoucí:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Dragounová
Id práce:
204860
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Učitelství pro střední školy - tělesná výchova — Učitelství geografie pro střední školy (TVS_NZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tonizace, post-aktivační potenciace, rozcvičení, explozivní síla, akční rychlost, agility, florbal
Klíčová slova v angličtině:
toning, post-activation potentiation, warm-up, explosive power, action speed, agility, floorball
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vliv tonizace v rozcvičení na výkon u florbalistů Cíle: Zjistit vliv zařazení tonizace v rozcvičení před následným výkonem ve cvičeních zaměřených na zjištění akční rychlosti, explozivní síly dolních končetin a agility u hráčů florbalu. Metody: Celkem dvacet florbalistů ve věku 17 – 27 let se zúčastnilo dvou měření vždy s odstupem jednoho týdne. Každý proband absolvoval v den měření jeden ze dvou typů rozcvičení, rozcvičení bez tonizace a rozcvičení s tonizací, přičemž další testovací den proband absolvoval druhý typ rozcvičení. Po rozcvičení následovalo měření, kdy byly zaznamenány výkony v běhu na 20 m, ve skoku z místa a v člunkovém běhu. Pro zpracování výsledků bylo využito statistických metod. Výsledky: První hypotéza byla potvrzena u skupiny probandů ve věku 17 – 19 let v celkovém výkonu, v běhu na 10 m, v běhu na 20 m a ve skoku z místa. Druhá hypotéza byla potvrzena v celkovém výkonu u všech probandů, dále u skupiny probandů ve věku 17 – 19 let a u skupiny probandů ve věku 20 – 24 let. Druhá hypotéza byla potvrzena v běhu na 10 a 20 m u všech probandů, v běhu na 10 m, 20 m a ve skoku z místa u skupiny probandů ve věku 17 – 19 let, v běhu na 10 a 20 m u skupiny probandů ve věku 20 – 24 let. Nejvíce významné se podle Cohenova d prokázaly výsledky v běhu na 10 a 20 m pro skupinu probandů ve věku 17 – 19 let, kdy rozdíly ve výkonech po jednotlivých typech rozcvičení byly středně významné. Klíčová slova: tonizace, post-aktivační potenciace, rozcvičení, explozivní síla, akční rychlost, agility, florbal
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Effect of toning in warm-up on performance of floorball players Objectives: Find out the influence of toning in warm-up before performance in exercises aimed at determining the action speed, explosive power of legs and agility of floorball players. Methods: A total of 20 floorball player aged 17 – 27 years participated in two measurements, one week apart. On the test day each proband passed one of two types of warm-up, non-toning warm-up and toning warm-up, and the next test day passed the second type of warm-up. The warm-up was follwed by three tests, the 20 m run, the jump from place and the shuttle run. For analysis of results was used statistics methods. Results: The first hypothesis was confirmed for the group of probands aged 17-19 years in the overall performance, 10 m run, 20 m run and jump from place. The second hypothesis was confirmed in the overall performance for all probands, then for the group of probands aged 17-19 years and for the group of probands aged 20-24 years. The second hypothesis was confirmed in the 10 and 20 m run for all probands, in the 10 m, 20 m run and in the jump from the place for the group of probands aged 17-19 years, in the 10 and 20 m run for group of probands aged 20-24 years. According to Cohen's d the results of the 10 and 20 m run were the most significant for the group of probands aged 17-19, when the differences in performance after both types of warm-up were moderate. Keywords: toning, post-activation potentiation, warm-up, explosive power, action speed, agility, floorball
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Králíčková 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Králíčková 429 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Králíčková 425 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Dragounová 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 152 kB