velikost textu

ŽIVOT A DÍLO CAROLINY CORONADO

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
ŽIVOT A DÍLO CAROLINY CORONADO
Název v angličtině:
THE LIFE AND WORK OF CAROLINA CORONADO
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ema Hubáčková
Vedoucí:
Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr.
Oponent:
Mgr. Dora Poláková, Ph.D.
Id práce:
204836
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Coronado|žena|romantismus|feminismus|španělská literatura
Klíčová slova v angličtině:
Coronado|woman|feminism|Romanticism|Spanish literature
Abstrakt:
Abstrakt Carolina Coronado někdy bývá srovnávána s Rosalíou de Castro či dokonce s Gustavem Adolfem Bécquerem a pravdou je, že právě sám Bécquer v této autorce hledal inspiraci. Skutečnost, že se jí v českém prostředí nikdo doposud nevěnoval, byla pro mě motivem k tomu, abych svou diplomovou práci zasvětila právě Carolině Coronado. Velkou komplikací pro mě byl fakt, že v České republice neexistuje žádná literatura, která by se autorce věnovala, proto jsem si veškerou literaturu musela opatřit ve Španělsku. Cílem této práce je představit autorku a analyzovat její život a dílo v závislosti na romantických tendencích té doby tak, aby práce sloužila jako základ pro budoucí zkoumání. Budeme se věnovat jejímu dětství a vnějším podnětům, které budou mít později vliv na její tvorbu. Zjistíme kdy, a proč v autorce zakořenilo první liberální a feministické myšlení. Seznámíme se s originálním způsobem tvorby veršů, s prvními básněmi a publikací. Budeme analyzovat celý její život v závislosti na politicko-sociální situaci ve Španělsku a představíme autorku jako průkopnici španělského feminismu. Uvědomíme si, že všechny tyto aspekty její tvorby přímo závisí na romantických tendencích té doby a porovnáním s jinými romantickými autory zjistíme, že Carolininy náměty a vyjadřovací formy nebyly novinkou. Na závěr shrneme veškeré její dílo a provedeme analýzu její poezie. V této práci budu hledat odpovědi na následující otázky: jakým způsobem autorka tvořila, kdy, kde a proč se v ní zrodil takový cit pro poezii, co ji přimělo prostřednictvím literatury bojovat za ženská práva, jak se v její tvorbě promítl romantismus, zda se dá její tvorba srovnat či porovnat s dalšími romantickými spisovateli a především, proč byla zapomenuta.
Abstract v angličtině:
Abstract Carolina Coronado is often being compared to Rosalía de Castro or even Gustavo Adolfo Bécquer and the truth is that even Bécquer found his inspiration in her. The fact that in the Czech Republic nobody has ever studied this author before made me choose her as the subject of my thesis. Writing this work was complicated, since there is no literature available in the Czech Republic, so I was constrained to find an appropriate literature in Spain. The goal of this thesis is to present the author and analyze her life and work depending on the romantic tendencies in order to lay the foundations for future study. We are going to study her childhood and outer impulses that had later influence on her work, just as her first liberal and feminist thinking. Then we will familiarize ourselves with a very original way of composing verses, the very first poetry and publication. We are going to analyze her life together with the political and social situation in Spain and we will present the author as a feminist pioneer. We will find out that all those aspects depended on the romantic tendencies of those times and comparing the author with other romantic authors we will understand that her themes and expressive forms were not novelty. Finally we are going to summarize all of her work and analyze her poetry. In this thesis I am going to answer the following questions: how was her process of creation, when, where and why did she gain such sensibility for poetry, what did she make her fight for women’s rights, how was Romanticism reflected in her work, if is it possible to compare her work with and to other romantic authors and, primarily, why was she forgotten.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ema Hubáčková 5.11 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ema Hubáčková 3.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ema Hubáčková 202 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ema Hubáčková 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr. 664 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 638 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 152 kB