velikost textu

Vývoj pozdně římských a ranně byzantských fortifikačních prvků v severozápadním Jordánsku (2. až 5. st n. l.)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj pozdně římských a ranně byzantských fortifikačních prvků v severozápadním Jordánsku (2. až 5. st n. l.)
Název v angličtině:
Development of the Late Roman and the Early Byzantine fortified elements in the north-western part of Jordan (2nd to the 5.th century AD)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Krnáč
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Adam Pažout
Id práce:
204820
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (ARK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pozdněřímské fortifikace|Jordánsko|Dekapolis
Klíčová slova v angličtině:
Late Roman Fortifications|Dekapolis|Jordan
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl popsat a zmapovat vývoj pozdně římských a římsko- byzantských fortifikačních prvků v severozápadním Jordánsku od 2. do 5. st. n. l. Současně s tím jsou sledovány proměny městského opevnění na území Dekapole a vývoj systému cest ve vymezeném prostoru a období. První část je věnována topografii a přírodním podmínkám v regionu, obyvatelstvu a historii vymezené oblasti a to počínaje první historickou zmínkou o Nabatejcích vázající se k roku 312 př. n. l. až do nástupu Abbásovců roku 750 n. l., který je spojen s celkovým vyklizením popisovaného území. Následně jsou zde zmíněny ještě některé další aspekty, jež se vážou k tomuto tématu. Druhý oddíl se věnuje systému cest a jejich celkovému rozvoji v oblasti Dekapole a v prostoru arabského limitu. Třetí kapitola je věnována fortifikačním prvkům. Tato část se zaměřuje na popis vojenských a civilních staveb, nápisů a keramiky v předem určených lokalitách. Čtvrtá část se zabývá vývojem městského opevnění v rámci měst Dekapole. Na základě zjištěných poznatků je v následující části provedena syntéza fortifikačních prvků a městského opevnění. K oběma bodům syntézy je přiřazen vývoj systému cest s přihlédnutím k jednotlivým oblastem. Tyto dva výstupy jsou v závěrečném shrnutí porovnány a v jejich rámci jsou charakterizovány konkrétní proměny, které přineslo začlenění tohoto prostoru do římské říše a jeho následný vývoj ve vymezeném časovém úseku. Klíčová slova: Římská armáda, fortifikační prvky, městské opevnění, systém cest, Dekapolis, Arábie, pozdně římské, římsko-byzantské
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to describe and map the development of late Roman and Roman- Byzantine fortification elements in northwest Jordan from the 2nd to the 5th century AD. Simultaneously, the changes of the city fotificatios in the area of Decapolis and the development of the system of roads in defined spaces and period are observed. The first part is dedicated to the topography and natural conditions in the region, population and history of the defined area, starting with the first historical mention of the Nabataeans linked to 312 BC until onset of the Abbas family in 750 AD, which is associated with the overall abandonment described area. Subsequently, some other aspects related to this are mentioned. The second section deals with the system of roads and their overal development in the area of Decapolis and in the Arabian limit. The third chapter is devoted to fortification elements. This section focuses on the description of military and civilian buildings, inscriptions and ceramics in predetermined locations. The fourth part deals with the development of urban fortifications within the cities of Decapolis. The following charter contains a synthesis of fortification elements and city fortifications made on the basis of ascertained findings. Both synthesis points are associated with the development of the system of roads, taking into account the individual areas. These two outcomes are compared in the in the final summary and within them are characterized concrete changes, which brought the incorporation of this space into the Roman Empire and its subsequent development in the defined period of time. Keywords: Roman army, fortification elements, urban fortification, road system, Decapolis, Arabia, late Roman, Roman-Byzantine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Krnáč 9.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Krnáč 8.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Krnáč 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Krnáč 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adam Pažout 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 152 kB