velikost textu

Atletická příprava v karate - kumite

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Atletická příprava v karate - kumite
Název v angličtině:
Athletic preparation for karate - kumite training
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marek Babor
Vedoucí:
PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Stich
Konzultant:
Mgr. Adam Zdobinský
Id práce:
204803
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kondiční faktory, sportovní trénink, kumite, karate, atletika
Klíčová slova v angličtině:
Fitness factors, sports training, kumite, karate, athletics
Abstrakt:
Abstrakt Název: Atletická příprava v karate – kumite Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je sestavit, popsat a vyhodnotit specifické cviky, které vznikly propojením nácviku kondičních a koordinačních faktorů v kumite se základními atletickými pohybovými prvky tak, aby mohly být využity v tréninkové přípravě. Dílčím cílem je uvedení termínů, faktů a souvislostí, potřebných k dosažení hlavního cíle Metody: Metoda historická byla použita pro vysvětlení vývoje sportovních disciplín karate a atletiky. Jednotlivé pohybové schopnosti, sportovní náčiní a cviky jsou prezentovány metodou deskriptivní. Sestavení „specifických“ cviků je výsledkem analyticko – syntetického postupu. Přiřazením prvků atletiky k základnímu provedení cviků vznikla syntéza obojího jako účinný nástroj pro zvýšení sportovního výkonu. Výsledky: Na základě popisovaných faktorů a jejich významu pro výkonnost sportovců byly při tréninku speciálních pohybových dovedností využity základní atletické pohybové schopnosti. Z nich byl na původní cviky nejvíce aplikován běh, který posiluje rozvoj rychlosti a síly dolních končetin. Dalšími dílčími atletickými prvky, které speciální cviky obsahují, jsou skoky, směřující k posílení výbušné síly dolních končetin. Významné jsou takto prováděné cviky také pro rozvoj koordinačních faktorů jakým je schopnost spojování pohybů, rychlost reakce a rytmická schopnost. Klíčová slova: Kondiční faktory, sportovní trénink, kumite, karate, atletika
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Athletic preparation for karate – kumite training Objectives: The main aim of my bachelor thesis is to prepare, describe and evaluate specific exercises which arise from combining fitness and coordination factors of kumite with essential athletic movement elements for the use in kumite training. The subgoal is to compose a list of terms, facts and context necessary for reaching the main aim. Methods: Historical method was used to explain the evolution of karate and athletics sport disciplines. Individual movement abilities, sports equipment and exercises are presented descriptively . Compilation of "specific" excercises is a result of analytical-synthetic method. By connecting athletic exercises with essential kumite exercises a synthetic of both was born as an effective tool for increasing sports performance. Results: Basic athletic movement skills were used for training of movement abilities using described factors and their importance for athlete's performance, of which most applied to original exercises was run, which improves speed development and strength of lower limbs. Other athletic's elements in special exercises are jumps, that strengthen the explosive power of lower limbs. Such exercises are significant for development of coordination factors like sequence of movements, reactions and rhythmic ability as well. Keywords: Fitness factors, sports training, kumite, karate, athletics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marek Babor 4.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Marek Babor 27.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marek Babor 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marek Babor 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Stich 206 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 153 kB