velikost textu

Převod mluvních aktů ohrožujících tvář na příkladu simultánního tlumočení projevů v Evropském parlamentu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Převod mluvních aktů ohrožujících tvář na příkladu simultánního tlumočení projevů v Evropském parlamentu
Název v angličtině:
The transfer of face-threatening acts in simultaneous interpreting of speeches from the European Parliament
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alena Pohludková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Oponent:
Mgr. Kateřina Ešnerová
Id práce:
204795
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Tlumočnictví: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - španělština (TCA TCS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdvořilost|nezdvořilost|tvář|mluvní akty ohrožující tvář|simultánní tlumočení|kulturní normy|jazyková komunita|odborná komunita|Evropský parlament|plenární zasedání
Klíčová slova v angličtině:
politeness|impoliteness|face|face threatening acts|simultaneous interpreting|cultural norms|language community|community of practice|European Parliament|plenary sittings
Abstrakt:
Abstrakt Tato teoreticko-empirická práce zkoumá, jak tlumočníci při simultánním tlumočení převádí mluvní akty ohrožující tvář (angl. face threatening acts, nebo-li FTA). Za tímto účelem jsme zkoumali převod FTA, které jsme identifikovali v projevech španělských rodilých mluvčích na plenárních zasedáních Evropského parlamentu, do češtiny a angličtiny. K výzkumu nás přivedla studie Cédrica Magnifica a Barta Defrancqa z Univerzity v Gentu „Impoliteness in Interpreting: A Question of Gender?“ na podobné téma. Autoři ve své studii zkoumají na převodu francouzských projevů z plenárních zasedání Evropského parlamentu do angličtiny a nizozemštiny, zda tlumočníci skutečně pracují s tváří – pod čímž rozumí oslabování (potenciálních) FTA. My jsme v naší práci hledali odpověď na obecnější výzkumnou otázku: „Jak simultánní tlumočníci při tlumočení plén EP pracují s akty ohrožujícími tvář?“ Zkoumání převodu FTA na dvou jazykových párech nám navíc umožňuje nahlédnout, zda na práci s tváří mají vliv kulturní normy spojené s jazykovou komunitou cílového jazyka. Přestože se některé naše výsledky podobají výsledkům Magnifica a Defrancqa, jiné se výrazně liší. Magnifico a Defrancq zjistili, že se anglická kabina při převodu FTA z francouzštiny řídí odlišnými normami než kabina nizozemská. Naše zjištění naopak ukazují, že česká i anglická kabina při převodu FTA ze španělštiny pracují s ohrožením tváře adresáta velmi podobně. Domníváme se, že rozdíly v práci s tváří mezi českou a anglickou kabinou, které jsme zaznamenali, vysvětluje lépe rozdílná povaha cílových jazyků spíše než kulturní normy jazykových komunit. Klíčová slova: zdvořilost, nezdvořilost, tvář, mluvní akty ohrožující tvář, simultánní tlumočení, kulturní normy, jazyková komunita, odborná komunita, Evropský parlament, plenární zasedání
Abstract v angličtině:
Abstract This theoretical-empirical paper researches how simultaneous interpreters work with face threatening acts (FTAs). For this purpose we researched how FTAs that we identified in speeches given by native Spanish speakers at the European Parliament’s plenary sittings are interpreted into Czech and English. This paper has been inspired by the study of Cédric Magnifico and Bart Defrancq from the University of Ghent „Impoliteness in Interpreting: A Question of Gender?“ in which they carry out a similar research. In their study the authors research the simultaneous interpretation of French speeches given at the European Parliament’s plenary sittings into English and Dutch in order to find out whether interpreters really engage in face work – by face work they mean mitigating (potential) FTAs. In this paper, however, we aimed at answering a more general research question: “How do simultaneous interpreters handle face threatening acts when interpreting at the European Parliament’s plenaries?” Researching the interpretation of FTAs into two target languages, moreover, can show whether face work is influenced by the cultural norms used in the community of the target language. Even though some of our findings come close to those of Magnifico and Defrancq’s, some are considerably different. Magnifico and Defrancq has found out that the English booth when interpreting FTAs from French follows different norms to the Dutch booth. Our findings, on the other hand, show that both the Czech and the English booths handle FTAs when interpreting from Spanish very similarly. We argue that the differences in face work identified between the Czech and the English booths can be better explained by the different nature of the target languages rather than by the cultural norms of the language communities. Key words: politeness, impoliteness, face, face threatening acts, simultaneous interpreting, cultural norms, language community, community of practice, European Parliament, plenary sittings
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Pohludková 978 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Pohludková 1024 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Pohludková 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Pohludková 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 461 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Ešnerová 657 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 152 kB