velikost textu

Změny úrovně rovnováhy po přípravě na in-linech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny úrovně rovnováhy po přípravě na in-linech
Název v angličtině:
Changes in level of balance after in-line preparation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Iveta Filipová
Vedoucí:
PaedDr. Tomáš Gnad
Oponent:
PhDr. Petra Matošková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Jitka Marenčáková, Ph.D.
Id práce:
204788
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
In-line bruslení, kondiční bruslení, kurz in-line bruslení, sportovní trénink, posturální stabilita, rovnováha, rovnovážné schopnosti, Footscan.
Klíčová slova v angličtině:
In-line skating, fitness skating, in-line skating course, sports training, postural stability, balance, balancing ability, Footscan.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Změny úrovně rovnováhy po přípravě na in-linech Cíl: Cílem této diplomové práce je vypozorovat změnu úrovně rovnováhy u studentů FTVS po dvouměsíční výuce na in-linech. Metody: Tato diplomová práce je kvantitativním vědeckým výzkumem, kvazi experimentem a bylo v ní použito několik metod. Metoda literární rešerše a analýza odborných dokumentů pro zpracování teoretické části práce. Dále v části praktické zúčastněné pozorování, dotazování a laboratorní měření za pomoci tlakové desky Footscan. Výsledky: Formou laboratorního měření na přístroji Footscan bylo zjištěno, že úroveň rovnovážných schopností se u studentů po dvouměsíční výuce na in-linech změnila. Došlo ke zlepšení jejich stability. Podle stanovených hypotéz bylo zjištěno, že dva ze čtyř určených testů mají statistickou významnost. Díky této práci můžeme říci, že in- line bruslení je vhodná pohybová aktivita nejen pro zlepšování kondice, ale i jiných pohybových schopností. Klíčová slova: In-line bruslení, kondiční bruslení, kurz in-line bruslení, sportovní trénink, posturální stabilita, rovnováha, rovnovážné schopnosti, Footscan.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Changes in level of balance after in-line preparation Objective: The aim of this thesis is to observe the changes in balancing abilities of students of FTVS after two month of in-line preparation. Methods: This thesis is quantitative scientific research, a quasi experiment and several methods were used in it. The method of literary research and the analysis of professional documents for processing the theoretical part of the thesis. Next, in the practical part, active observation, questioning and laboratory testing using the Footscan pressure plate. Results: By doing laboratory tests on the Footscan device, it was found that the level of balancing abilities of the students changed after two months of in-line preparation. Their balance improved. According to the established hypotheses, it was found that two out of four designated tests have statistical significance. Thanks to this thesis, we can say that in-line skating is an appropriate physical activity for improving not only fitness, but other motor abilities as well. Keywords: In-line skating, fitness skating, in-line skating course, sports training, postural stability, balance, balancing ability, Footscan.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Filipová 1.74 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Iveta Filipová 2.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iveta Filipová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iveta Filipová 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Tomáš Gnad 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Matošková, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Milan Bílý, Ph.D. 152 kB