velikost textu

Dopad změny financování sociálních služeb na integraci Romů pohledem nestátní neziskové organizace – Případová studie Romodrom, o. p. s.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopad změny financování sociálních služeb na integraci Romů pohledem nestátní neziskové organizace – Případová studie Romodrom, o. p. s.
Název v angličtině:
The impact of change in funding of social services on the integration of Roma, the perspective of NGO - Case study Romodrom, o. p. s.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Vaňková
Vedoucí:
Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Id práce:
204783
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nestátní nezisková organizace, integrace Romů, financování sociálních služeb, sociální služby, spolupráce NNO a státu.
Klíčová slova v angličtině:
Non governmental organization, integration of Roma, financing system of social services, social services, cooperation between non governmental organizations (NGO)s and governmnetal institutions.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá dopadem změny systému financování sociálních služeb z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Tato fáze přechodu je zhodnocena z pohledu problematiky aktuální spolupráce a vztahu nestátních neziskových organizací (NNO) a vládních institucí na lokální úrovni ve Středočeském kraji, a to v kontextu poskytování sociálních služeb zaměřených na integraci Romů. Teoretická část práce se věnuje přístupům ke vztahu státu a NNO, financování sociálních služeb, dále stručné historii a současnému stavu procesu integrace Romů v České republice. Práce je případovou studií organizace Romodrom o. p. s. působící v oblasti sociálních služeb pro občany, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou postiženi nepříznivou životní situací. Data byla získávána polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci organizace a obsahovou analýzou dokumentů. Výsledky výzkumu jsou rozděleny do tematických kapitol, které se vztahují ke zjištěným oblastem v rámci nastaveného cíle výzkumu a zvoleným výzkumným otázkám.
Abstract v angličtině:
Abstract This dissertation covers the impact of changes in the transition of the financing system of social services from the Ministry of Social Affairs to local regions. This phase of the transition is assested from the point of view of the current state of cooperation between non governmental organizations (NGO)s and governmnetal institutions. The sample region selected for this work is Stredocesky region and the evaluation of this change was done in the context of providing social services aimed on integration of Roma into the society. The theoretical part of this dissertation is concerned with the relationship of the state with the NGOs. Further financing of social services, the history up until the current situation of the state of the process of integration of Romes into Czech Republic is outlined in this work. This work evaluates a case study of Romodrom o. p. s., an organization providing social services for individuals, who are on the edge of exclusion from the society or are impacted by an unfortunate life situation. The primary data was collected using semi-structured interviews with employees of this organization. The secondary data was gathered using the content analysis of relevant sources. The research results are divided into chapters based on themes. Those themes were identified found on the reserached areas in accordance with the reserach aim and reserach questions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Vaňková 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Vaňková 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Vaňková 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB