velikost textu

Spokojenost dobrovolníků u běžeckých a badmintonových závodů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spokojenost dobrovolníků u běžeckých a badmintonových závodů
Název v angličtině:
Satisfaction of volunteers at running and badminton contests
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktor Starzewski
Vedoucí:
Mgr. Markéta Pecinová
Oponent:
Mgr. Jan Šíma
Id práce:
204773
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dobrovolnictví, dobrovolník, běh, maraton, badminton, sportovní akce
Klíčová slova v angličtině:
Volunteering, volunteer running, marathon, badminton, sport events
Abstrakt:
Abstrakt Název: Spokojenost dobrovolníků u běžeckých a badmintonových závodů Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit, jaké úrovně dosahuje spokojenost dobrovolníků ve vybraných běžeckých a badmintonových soutěžích. Popsána je metodika získávání dobrovolníků a jejich kooperace s organizátory před, v průběhu i po akcích. Na základě dat získaných z více forem dotazníků jsou definovány charakteristiky dobrovolnictví v rámci pořadatelských organizací. Dílčím úkolem práce je vypracovat doporučení na základě výzkumu, které by pomohlo organizátorům zefektivnit spolupráci s dobrovolníky. Metody: V této práci je užita metoda kvantitativní prostřednictvím elektronického dotazníku a kvalitativní v podobě rozhovoru. Metoda analýzy je aplikována v případě teoretických východisek. Výsledky: Výsledky výzkumu poukazují na jasné rozdíly mezi dobrovolnictvím u velkých a malých projektů. Zároveň lze u nich nalézt mnoho společných znaků. Porovnáním výsledků obou výzkumů se zabývá diskuze a praktická část, ve které nechybí formulace doporučení pro oba subjekty práce. Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolník, běh, maraton, badminton, sportovní akce
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Satisfaction of volunteers at running and badminton contests Objectives: The main goal of this work is to find out what are levels of volunteer satisfaction in selected marathon and badminton competitions. The methodology of acquiring volunteers and their cooperation with organizers is described before, during and after events. Based on data obtained from multiple forms of questionnaires, the characteristics of volunteering within organizing coordinators are defined. Secondary task of the work is to develop a recommendation based on research, which would help the organizers to increase efficiency of cooperation with volunteers. Methods: In this work is used quantitative method through electronic questionnaire and qualitative in a form of interview. The method of analysis is applied in case of theoretical background. Results: The research results point out to clear differences between volunteers in large and small projects. On the other hand, mutually common features may be also found. Comparing the results of both researches is discussed and described in an analytical part, which includes the formulation of recommendations for both subjects. Keywords: volunteering, volunteer, running, marathon, badminton, sports events
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktor Starzewski 3.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Viktor Starzewski 970 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktor Starzewski 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktor Starzewski 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Markéta Pecinová 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šíma 627 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 154 kB