velikost textu

Mediace jako alternativní způsob řešení sporů v Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediace jako alternativní způsob řešení sporů v Evropě
Název v angličtině:
Mediation as a form of alternative dispute resolution in Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sabina Skoumalová
Vedoucí:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Id práce:
204771
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediace, mediační pravidla, směrnice o mediaci
Klíčová slova v angličtině:
mediation, mediation rules, Mediation Directive
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat pojem mediace, její principy a průběh. Dalším cílem je komparace vybraných mediačních pravidel a v neposlední řadě také zhodnocení kvality implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech do právního řádu České republiky a Nizozemska. Obsah první kapitoly je zaměřen na mediaci a její zakotvení mezi alternativními metodami řešení sporů. Práce se zabývá významem tohoto pojmu, jeho historickým základem, principy, základním rozdělením mediačních přístupů, zhodnocením výhod a nevýhod a rovněž analýzou fází mediačního procesu. Druhá kapitola pojednává o institucionalizované mediaci. Po rozboru tohoto pojmu jsou vysvětleny výhody a nevýhody tohoto postupu. Hlavní částí této kapitoly je pak analýza a komparace nejdůležitějších ustanovení mediačních pravidel prestižních, v Evropě sídlících mezinárodních institucí jako je ICC, VIAC a WIPO a rovněž Konciliačních pravidel UNCITRAL, která jsou aplikovatelná pro ad hoc mediaci. Třetí kapitola je věnována úpravě mediace na úrovni Evropské Unie. Prozkoumán je vývoj evropské úpravy s důrazem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 a její jednotlivá ustanovení. Čtvrtá a závěrečná kapitola analyzuje právní úpravu České republiky a Nizozemska z hlediska implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008. Tato část práce přináší zajímavé závěry ohledně úspěšnosti a složitosti této implementace, neboť v Nizozemsku je mediace již tradičním způsobem řešení sporů, zatímco v České republice se stále jedná spíše o okrajovou záležitost. Samotný závěr práce obsahuje zamyšlení nad možnými změnami v právní úpravě České republiky a Nizozemska v oblasti mediace.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this diploma thesis is to explore the term mediation, its principles and its process. Another aim is a comparison of selected mediation rules and last but not least assessing the quality of the implementation of Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters into the legal order of the Czech Republic and the Netherlands. The content of the first chapter is focused on mediation and its place among the alternative dispute resolution methods. The thesis engages in the meaning of this term, its historical grounds, principles, the fundamental classification of mediation approaches, the evaluation of its advantages and disadvantages as well as the analysis of phases of the mediation process. The second chapter deals with the institutionalized mediation. After analyzing this term, the advantages and disadvantages of this approach are explained. The main part of this chapter is the examination and the comparison of the most important provisions of mediation rules of prestigious, Europe-based international institutions such as ICC, VIAC and WIPO as well as the UNCITRAL Conciliation Rules, which are applicable for ad hoc mediation. The third chapter is dedicated to the legal framework of mediation at the European Union level. The development of the European legislation is evaluated focusing especially on Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 and its individual provisions. The fourth and the last chapter analyses the legal framework of the Czech Republic and the Netherlands regarding the implementation of Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008. This part of the thesis brings interesting conclusions with respect to the success and complexity of this implementation since mediation is already a traditional way of resolving disputes in the Netherlands, however, in the Czech Republic, it is still a marginal matter. The ultimate part of the thesis contains thoughts on potential changes in the legislation of the Czech Republic and the Netherlands in the area of mediation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sabina Skoumalová 946 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sabina Skoumalová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sabina Skoumalová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 152 kB