velikost textu

Modifikace baseballu pro děti a jejich porovnání.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modifikace baseballu pro děti a jejich porovnání.
Název v angličtině:
Baseball modification for children and their comparison.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ivan Aubrecht
Vedoucí:
Mgr. Petra Pravečková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Kočíb
Id práce:
204746
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odpalování, Coachpitch, T-ball, modifikované hry
Klíčová slova v angličtině:
hitting, Coachpitch, T- ball, modification games
Abstrakt:
Abstrakt Název: Modifikace baseballu pro děti a jejich porovnání Cíle: Cílem projektu je porovnání modifikačních her baseballu pro děti a to T-ballu a Coachpitchi. V projektu jde o dvoustupňové srovnání dvou nejhranějších modifikací pro nejmladší kategorie v baseballe. Prvním cílem je porovnání průběhu utkání T-ballu a Coachpitchi. Sledování a vyhodnocení utkání a jejich zápisů z utkání. To znamená získání informací o průběhu a charakteru hry v jednotlivých modifikacích. Druhým cílem sledování je analýza kinematického záznamu pohybu baseballového odpalu a jeho rozdíly v mechanice při provedení na Coachpitchový nadhoz a při odpalu ze stativu (T-ball). Na základě vyhodnocení prvního a druhého cíle práce zhodnotit přínos obou těchto modifikačních her. Metody: Provedený výzkum je případovou studií popisného charakteru, při níž sbíráme velké množství dat od 11 jedinců. Byl vytvořen videozáznam 11 probandů a jejich provedení odpalu ve 2 různých variantách. Záznam z videokamery byl poté vyhodnocen pomocí počítačového programu Dartfish, který je určen pro analýzu pohybových dovedností. Získaná data byla dále zpracována pomocí jednofaktorové analýzy rozptylu. V druhé části se jedná o vyhodnocování modifikovaného zápisu z utkání a následného převedení tohoto zápisu do formy statistických dat. Výsledky: Zjistili jsme, že při odpalování z pálkařského stativu v modifikaci T-ball, se významně prodlužuje fáze nákroku a nápřahu, což je způsobeno odpadnutím proměnné letícího míče a tak hráči nejsou limitování načasováním pohybu přímo v závislosti na letící míč. U mladých hráčů je to také způsobeno nedostatečnou schopností anticipace trajektorie a rychlosti letu míče z pohybu nadhazujícího hráče/trenéra. Z poznatků o průběhu utkání jsme zjistili, že průměrná doba rozehry je u Coachpitche výrazně delší a hra se tedy stává statičtější. Klíčová slova: odpalování, Coachpitch, T-ball, modifikované hry
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Baseball modifications for kids and their comparison Objectives: The goal of this project is to compare, via a two tier method, modified version of baseball for kids, T-ball and Coachpitch. First goal is a comparison of a course of a T-ball and a Coachpitch game – analysis and evaluation of games and their respective scorecards , with the aim of extracting information about the course and the character of the game in both of these modifications. Second goal is an analysis of a cinematic footage of a baseball swing and analysis of differences in mechanics between hitting against a Coachpitch delivery and hitting off a tee in T-ball. On the data extracted from the first two steps, evaluation of benefits of each of these baseball modifications follows. Methods: This research is a case study of a descriptive character in which a large amount of data from 11 individuals is collected. Video footage of 11 research subjects was created for swing motion in both baseball modifications. Video footage was thereafter evaluated via computer programme Dartfish. Extracted data was afterwards analysed via a one-way analysis of variance method. In the second part of the thesis, evaluation of the modified scorecards and subsequent transfer of these scorecards into statistical data is used. Results: Thesis concludes that hitting a ball from a tee in a T-ball leads to significant increase of the loading phase of the swing, which is caused by the lack of variable in travelling ball, which means that players are not limited in timing of the swing in correlation to the flying ball. At young players that is also caused by insufficient ability to anticipate trajectory and speed of the ball from the movement of the pitching coach. The thesis also concludes that the average warm-up time is significantly longer for the Coachpith and the game thus becomes more static. Keywords: hitting, Coachpitch, T- ball, modification games
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivan Aubrecht 2.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ivan Aubrecht 1.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivan Aubrecht 171 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivan Aubrecht 168 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kočíb 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Petra Pravečková, Ph.D. 153 kB