velikost textu

Pedagogické hodnocení, vrstevnické hodnocení a sebehodnocení tlumočnického výkonu: jejich rozdíly a podobnosti a vývoj v průběhu studia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pedagogické hodnocení, vrstevnické hodnocení a sebehodnocení tlumočnického výkonu: jejich rozdíly a podobnosti a vývoj v průběhu studia
Název v angličtině:
Teacher assessment, peer assessment and self-assessment in interpreter training: their similarities and differences, and development during the training process
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petra Miketová
Vedoucí:
Mgr. David Mraček
Oponent:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Id práce:
204730
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Překladatelství: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - angličtina (PCA TCA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogické hodnocení|vrstevnické hodnocení|sebehodnocení|hodnocení tlumočnického výkonu|didaktika tlumočení
Klíčová slova v angličtině:
teacher assessment|peer assessment|self-assessment|assessment in interpreting|interpreter training
Abstrakt:
ABSTRAKT Teoreticko-empirická diplomová práce se zabývá srovnáním tří typů hodnocení tlumočnických výkonů: hodnocení učitele, hodnocení ostatních studentů ve skupině a sebehodnocení samotného studenta-tlumočníka. Teoretická část práce se zaměří na obecné přístupy k jednotlivým typům hodnocení, jejich význam v procesu osvojování tlumočnické kompetence, doporučené způsoby hodnocení tlumočnického výkonu a jejich využití při výuce konsekutivního tlumočení tak, jak jsou popsány v odborné literatuře. Empirická část práce má podobu kvalitativní longitudinální studie, jíž se zúčastnili studenti třetího, závěrečného ročníku bakalářského studijního programu překladatelství- tlumočnictví (mezikulturní komunikace). Cílem studie je zjistit, v čem se shodují, a naopak rozcházejí jednotlivá hodnocení a jakým způsobem se hodnocení vyvíjí v průběhu studia. Zároveň bude studie zkoumat, jakým způsobem se liší sebehodnocení a vrstevnické hodnocení studentů, kteří studují tlumočení pouze v kombinaci angličtina-čeština, od studentů, kteří zároveň studují tlumočení v kombinaci čeština a další cizí jazyk, a absolvují tak dvojnásobný počet praktických tlumočnických seminářů. KLÍČOVÁ SLOVA pedagogické hodnocení, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení, hodnocení tlumočnického výkonu, didaktika tlumočení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The present theoretical-empirical thesis deals with the comparison of three types of interpreting performance assessment: teacher assessment, evaluation by other students in the group (peer assessment) and self-assessment of the student interpreter. The theoretical part is a review of existing literature on general approaches to the different types of assessment, their importance in the acquisition of interpreting skills, recommended methods of interpreting performance assessment and their use in the training of consecutive interpreting. The empirical part of the thesis is a qualitative longitudinal study, involving students of the third and therefore the final year of the bachelor’s degree programme in translation- interpreting (intercultural communication). The aim of the thesis is to identify the similarities and differences between different types of assessment and how the assessment developed over the period of the research. The study also examines how the self-assessment and peer evaluation of students studying interpreting only in the English-Czech combination differ from those of students who study interpreting of English in combination with another foreign language, and thus attend twice the number of practical interpretation seminars. KEY WORDS teacher assessment, peer assessment, self-assessment, assessment in interpreting, interpreter training
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Miketová 878 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Miketová 649 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Miketová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Miketová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Mraček 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 310 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 152 kB