velikost textu

Kompetitivní a kooperativní hra ve volnočasové pedagogice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetitivní a kooperativní hra ve volnočasové pedagogice
Název v angličtině:
Kompetitive and Cooperative Game in Leasuer Time Pedagogy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavla Kafková
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Oponent:
PhDr. Ivana Tvrzová
Id práce:
204716
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kooperace|spolupráce|kooperativní hra|kompetice|soutěž|Junák – český skaut|volnočasová pedagogika
Klíčová slova v angličtině:
Cooperation|cooperative game|competition|Junak – Czech Scouting|leisure time pedagogy
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o kompetitivní a kooperativní hře ve volnočasové pedagogice. Hlavním cílem bakalářské práce je charakterizovat na základě studia odborné literatury tyto dva typy her a porovnat zjištěné poznatky s Teoretická část začíná vymezením pojmů volnočasová pedagogika a hra ve volnočasové pedagogice. Dále je věnována pozornost hře v kontextu skautské výchovy. V dalších kapitolách je pak podrobněji popsána kompetitivní a kooperativní hra. V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumné sondy provedené ve dvanácti skautských oddílech. Vedoucí byli dotazováni na využívání kompetitivních a kooperativních tím související témata (motivace a hodnocení dětí, reflexe, chování, plánování cílů). Závěrem výzkumné sondy je, že zjištěná praxe ve skautských oddílech koresponduje s teoretickými poznatky zjištěnými z odborné literatury.
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with competitive and cooperative game in leisure time pedagogy. The main aim of this bachelor thesis is to characterize these two types of games on the basis of the study of literature and to compare the findings with the practice in scout troops. The theoretical part begins by defining the terms leisure-time pedagogy and play in leisure-time pedagogy. Furthermore, attention is paid to play in the context of scout education. The following chapters describe the competitive and cooperative game in more detail. In the empirical part are presented results of the research probe conducted in twelve scout troops. Leaders were asked about the use of competitive and cooperative games and related themes (motivation and evaluation of children, reflection, behavior, planning goals). The conclusion of the research probe is that the found practice in scout troops corresponds to the theoretical findings found in the literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavla Kafková 974 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavla Kafková 103 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavla Kafková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavla Kafková 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivana Tvrzová 164 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB