velikost textu

První pomoc v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
První pomoc v mateřské škole
Název v angličtině:
First aid in nursery school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kašová
Vedoucí:
MUDr. Michaela Malá
Oponent:
MUDr. Simona Majorová
Id práce:
204712
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
předškolní věk, učitel, úrazové, neúrazové a život ohrožující stavy, statistika úrazů
Klíčová slova v angličtině:
preschool age, teacher, traumatic, accidental and life-threatening conditions, injury statistics
Abstrakt:
Abstrakt Název: První pomoc v mateřské škole Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit úroveň znalostí z oblasti první pomoci učitelek v mateřské škole a bylo zde porovnáváno, o kolik se jejich znalosti zlepší, pokud absolvují kurz první pomoci. Metody: V naší práci jsme použili metodu anonymní anketní šetření. Anketní šetření se skládalo ze dvou částí, z částí zjišťovací, která obsahovala 12 otázek a z části testové, která obsahovala 20 otázek. Výzkumný soubor tvořilo 23 respondentů, učitelek, v průměrném věku 37 let. Anketní šetření proběhlo ve spolupráci s Mateřskou školou Vodňany a získaná data byla zobrazena pomocí grafů. Výsledky: Na základě anketního šetření bylo zjištěno, že učitelky v MŠ mají zkušenosti s poskytováním první pomoci v MŠ. Nejčastěji se setkávají s drobnými oděrkami, odřeninami, úrazy hlavy a bolestí břicha. Nejméně chybovaly při odpovídání na otázky týkající se úrazových a život ohrožujících stavů. Po absolvování kurzu/ školení první pomoci, se jejich chyby v odpovědích snížily průměrně o 2 chyby na učitelku. Klíčová slova: předškolní věk, učitel, úrazové, neúrazové a život ohrožující stavy, statistika úrazů
Abstract v angličtině:
Abstract Title: First aid in preschool Objectives: The aim of this bachelor thesis was to find out the level of first aid knowledge of kindergarten teachers. Furthermore, it was compared how much their knowledge would improve if they passed the first aid course. Methods: The method used in the thesis was an anonymous inquiry. The survey was consisted of two parts, the survey section, which had 12 questions and the test part, which had 20 questions. The research sample was consisted of 23 respondents at an average age of 37 years. The survey was conducted in cooperation with kindergarten in Vodňany. The obtained data was displayed in graphs. Results: Based on the survey, it was found that teachers in preschool have experience with first aid in kindergarten. They encounter most often the minor abrasions, head injuries and abdominal pain. They made the least mistakes in answering questions about accidental and life-threatening conditions. After completing the course and first aid training, their mistakes in responses were reduced by an average of 2 errors per teacher. Keywords: preschool age, teacher, traumatic, accidental and life-threatening conditions, injury statistics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kašová 2.25 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Kašová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kašová 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kašová 190 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Michaela Malá 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Simona Majorová 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 154 kB