velikost textu

Influence of bird schistosome Trichobilharzia regenti on haemocyte activity of lymnaeid snails

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Influence of bird schistosome Trichobilharzia regenti on haemocyte activity of lymnaeid snails
Název v češtině:
Vliv ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti na aktivitu hemocytů plovatkovitých plžů
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vladimír Skála
Id práce:
204704
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
hemocyt, motolice, parazit, Trichobilharzia, imunita
Klíčová slova v angličtině:
hemocyte, trematodes, parasite, Trichobilharzia, immunity
Abstrakt:
Abstrakt: Plži (Gastropoda) jsou ve svém přirozeném prostředí exponováni různým patogenům, a to například bakteriím nebo mnohobuněčným parazitům (digenetickým motolicím), které se v plžích vyvíjejí. V boji proti těmto patogenům využívají plži sofistikovaný vnitřní obranný systém, který je tvořen humorální a buněčnou složkou. Lektiny jsou považovány za nejdůležitější humorální komponenty, zatímco hemocyty představují nejvýznamnější efektorové buňky. Imunita je jeden z důležitých faktorů podmiňujících kompatibilitu/nekompatibilitu plžů a patogenů (zejména plžů a motolic). Úvod této dizertační práce zahrnuje přehled literatury o imunitním systému plžů a jeho reakcích proti patogenům, a to bakteriím a motolicím. Zároveň jsou v této části shrnuty i poznatky o imunomodulacích způsobených kompatibilními motolicemi. Experimentální práce (prezentována v přiložených publikacích) se zaměřila zejména na vliv ptačí schistosomy Trichobilharzia regenti na aktivitu hemocytů dvou druhů plovatkovitých plžů: (i) Radix lagotis, v němž se T. regenti vyvíjí a (ii) Lymnaea stagnalis, který je k infekci rezistentní. Tento parazit způsobuje neuromotorické poruchy u specifických defnitivních hostitelů (vodních ptáků), ale náhodně může infikovat i člověka a způsobovat tzv. cerkáriovou dermatitidu. Originální publikace zahrnují review, které se v jedné části soustřeďuje na vývoj ptačích schistosom v plžích a jejich imunitní interakce. Publikace zaměřená na plže R. lagotis popisuje obranné reakce hemocytů v prepatentní periodě infekce T. regenti a jejich modulace v patentí periodě infekce. Publikace týkající se L. stagnalis shrnuje výsledky studia produkce extracelulárních chromatinových vláken hemocyty plže proti T. regenti a jiným komponentám jako nového typu obranné reakce. Tento fenomén byl navíc pro srovnání studován u dvou dalších druhů plžů, a to R. lagotis a Planorbarius corneus. Výsledky prokázaly, že hemocyty R. lagotis jsou sice schopny agregace u invadující T. regenti, ale parazita nijak nepoškozují. Během patentní periody infekce jsou obranné reakce plžů modulovány, což potvrdilo testování fagocytární aktivity hemocytů a sledování produkce peroxidu vodíku. Tyto modulace mají zřejmě význam pro přežívání T. regenti v R. lagotis a pravděpodobně k nim dochází ovlivněním buněčných signálních drah. Hemocyty studovaných druhů plžů produkují malé množství extracelulárních chromatinových vláken, což naznačuje, že se v obraně proti patogenům významně neuplatňují. Získaná data představují unikátní pohled na imunitní reakce plžů proti T. regenti, který nám umožňuje lépe pochopit kompatibilitu/nekompatibilitu plžů s touto ptačí schistosomou.
Abstract v angličtině:
Abstract: Gastropod molluscs are naturally exposed to various pathogens such as bacteria, or multicellular parasites that include digenetic trematodes (digeneans) which develop in snails. To combat these pathogens gastropods have evolved a sophisticated internal defence system that is composed of humoral and cellular arms. Lectins are probably the most important humoral components, whereas haemocytes represent the main effector cells. Immunity is one of the important factors determining compatibility/non-compatibility of gastropods and pathogens (particularly snails and trematodes). The introductory part of this thesis includes a review of literature focused on the components of the gastropod immune system and their reactions against pathogens represented by bacteria and digeneans. Additionally, selected immunomodulations caused by compatible digenean species are reviewed. Experimental work (presented in publications) focused mainly on the influence of the bird schistosome Trichobilharzia regenti on haemocyte activities of two lymnaeid snail species, Radix lagotis and Lymnaea stagnalis that are susceptible or refractory to the parasite, respectively. This schistosome parasite causes neuromotor disorders in specific definitive hosts (waterfowl), but it also causes cercarial dermatitis in accidental hosts such as humans. The original papers include a review that in part concentrates on intramolluscan development of bird schistosomes, and immune interactions between the parasites and the snail hosts. The publication that focused on R. lagotis describes haemocyte defence responses related to the initial phase of T. regenti infection, and their modulations during the patent phase of infection. The publication concerning L. stagnalis summarises investigations on extracellular trap-like (ET-like) fiber production by snail haemocytes against T. regenti and other components as a novel defence response. Furthermore, this phenomenon was studied in two other snail species (R. lagotis and Planorbarius corneus) for comparative purposes. The results showed that R. lagotis haemocytes aggregate near invading T. regenti, however, the parasite appears undamaged. During the patent phase of infection, snail defence activities are modulated as shown for phagocytosis and hydrogen peroxide production. Importantly, such modulations likely occur via interference with cell signalling pathways and such changes may be important for sustained T. regenti survival and propagation within R. lagotis. The ability of haemocytes from several snail species to produce ET-like fibers is low and, therefore, their role in defence against pathogens is likely marginal. Together, the obtained data provide the first insights into the immune reactions of snails against T. regenti allowing us to better comprehend compatibility/incompatibility in snail-schistosome interactions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Skála 7.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Skála 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Skála 88 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D. 151 kB