velikost textu

Vzpomínky pamětníků z východních Krkonoš

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzpomínky pamětníků z východních Krkonoš
Název v angličtině:
The memories of witnesses from eastern Giant Mountains
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Lindrová
Vedoucí:
Mgr. Matouš Jindra, Ph.D.
Oponent:
Aleš Suk
Id práce:
204703
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sporty v přírodě (51-600400)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
krkonošští rodáci, budní hospodářství, sudetští Němci, druhá světová válka, vysídlení
Klíčová slova v angličtině:
natives of the Giant mountains, hut farming , Sudet's Germans, World War 2, displacement
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vzpomínky pamětníků z východních Krkonoš Cíle: Cílem práce je popsat a shrnout historické události a společenské změny spojené s obdobím od počátků osídlování východních Krkonoš až do druhé poloviny 40. let 20. století prostřednictvím výpovědí regionálních rodáků komparovaných s tematickou literaturou. Metody: Pro získání dat na diplomovou práci týkajících se výpovědí pamětníků jsem použila převážně publikace Krkonošští rodáci vzpomínají 1, 2 a 3, dále časopis Krkonoše-Jizerské hory, webové stránky paměť národa – Sudetské osudy (Antikomplex) a metodu polostrukturovaného rozhovoru s jednou pamětnicí. Zaměřila jsem se zejména na německy mluvící rodáky narozené ve 20. a 30. letech 20. století z východních Krkonoš, převážně z obcí Horního Maršova a Velké Úpy a blízkého okolí, občasně doplněné krajany ze středních Krkonoš. Celkem se jednalo o 17 pamětníků, z toho 8 žen a 9 mužů. Následně jsem provedla komparaci výše zmíněných zdrojů s odbornou a populárně naučnou tematickou literaturou a webovými stránkami, majícími vztah k regionu a k dobovým historickým a společenským událostem. Závěr: Diplomová práce představila klíčové momenty životních příběhů převážně německy hovořících pamětníků z východních Krkonoš. Nejprve jsem se věnovala fenoménu budního hospodářství, a poté mému ústřednímu tématu – reflexi postupně se zostřujících nacionalistických tendencí ve 30. letech 20. století ústících ve druhou světovou válku a následné vysídlení původních obyvatel východních Krkonoš. Přínosem této práce je přiblížení čtenářům historicko- společenského tématu, který není dle mého názoru stále dostatečně reflektován. Klíčová slova: krkonošští rodáci, budní hospodářství, sudetští Němci, druhá světová válka, vysídlení
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Memories of whithesses from the east of the Giant mountains Objectives: The aim of the work is to summarize historical events and social changes connected with the era from the beginning of colonization of the east of the Giant mountains to the second half of 1940s through utterance of regional natives compared to thematic literature. Methods: To gain data for this thesis regarding utterance of contemporary witnesses I used largely publications Krkonošští rodáci vzpomínají 1, 2 a 3, further a magazine Krkonoše-Jizerské hory, a website Paměť národa – Sudetské osudy (Antikomplex) and a method of semi- structured interview with one witness. I focused especially on German- speaking natives born in 1920s and 1930s from the east of the Giant mountains, largely from villages Horní Maršov and Velká Úpa and surroundings, occasionally supplemented by compatriots from the middle of the Giant mountains. It was 17 withesses in total - 8 women and 9 men. Afterwards I made a comparation of sources mentioned above with prefessional literature and populary educational literature and websites, which have a relation to the region and to period, historical and social events. Conclusion: The thesis introduced key moments of life stories of predominantly German-speaking withesses from the east of the Giant mountains. First of all I devoted time to a phenomenon of hut farming, and than to my main topic – reflection of gradually worsening nationalistic tendency in 1930s turning in the World War 2 and following displacement of residents of the east of the Giant mountains. Benefit of this work is approximation of historically-social topic, which is in my opinion, still not reflected enough, to the readers. Keywords: natives of the Giant mountains, hut farming , Sudet's Germans, World War 2, displacement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Lindrová 2.6 MB
Stáhnout Příloha k práci Tereza Lindrová 719 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Lindrová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Lindrová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta Aleš Suk 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc. 152 kB