velikost textu

Development aid and the need for exit strategies: Case of the Czech Republic and Serbia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Development aid and the need for exit strategies: Case of the Czech Republic and Serbia
Název v češtině:
Rozvojová pomoc a potřeba strategie odchodu: Případ České republiky a Srbska
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ludmila Leškovská
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Werkman
Oponent:
Mgr. Tomáš Bruner
Id práce:
204694
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Rozvojová spolupráce, pomoc, strategie odchodu, Serbsko, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Development, cooperation, aid, exit, strategy, Serbia, Czech republic
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je poskytnout hlubší pochopení výstupních strategií v rámci rozvojových studií a rozvojové komunity. Ukončení finanční pomoci nebo technické pomoci dárců z rozvojových zemí má velký dopad na příjemce. Moderní dárci čelí výzvě, jak účinně opustit partnerskou zemi, aniž by to ovlivnilo udržitelnost jejich zásahu, jejich vztah s partnerem a hospodářský a sociální dopad na příjemce. K tomuto účelu zavádějí moderní dárci strategie odchodu, které mají řídit jejich procesy. Česká republika jako nový moderní dárce usiluje o zvýšení efektivity rozvojové spolupráce. Při opouštění partnerských zemí jako je Srbsko, však tato strategie neexistuje. Tato práce se snaží analyzovat, jak lze proces odchodu z České republiky využít k argumentaci pro potřebu výstupních strategií, jak Česká republika proces odchodu zvládá a jaká ponaučení z dosavadních odchodů můžeme použít pro strategii odchodu.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to provide a deeper understanding of exit strategies within the development studies and the development community. The exit of financial aid by donors from developing countries have large effects on the recipients. Modern donors are facing the challenge of how to effectively exit a partner country without affecting the sustainability of their intervention, their relationship with the partner and the economic and social impact on the beneficiaries. For this purpose, modern donors establish exit strategies to guide their processes. Czech Republic as a new modern donor is aiming to increase its effectivity of development cooperation. However, when exiting partner countries such as Serbia, it does not follow an exit strategy. This thesis tries to analyse how the process of exit of the Czech Republic can be used to argue for the need of exit strategies, and what lessons can be learned from past exits.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ludmila Leškovská 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ludmila Leškovská 269 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ludmila Leškovská 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Werkman 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Bruner 2.11 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 152 kB