velikost textu

Pojetí mediální výchovy v učebnicích a výukových materiálech pro 1. stupeň ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí mediální výchovy v učebnicích a výukových materiálech pro 1. stupeň ZŠ
Název v angličtině:
Media Education in Textbooks and Teaching Materials for Primary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Pokrupová
Vedoucí:
PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Id práce:
204684
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média, mediální výchova, mediální gramotnost, podpůrné didaktické materiály, učebnice, kvalitativní obsahová analýza, receptivní činnosti, produktivní činnosti
Klíčová slova v angličtině:
Media, media education, media literacy, supportive didactic materials, textbooks, qualitative content analysis, receptive activities, productive activities
Abstrakt:
Abstrakt Ústředním tématem této diplomové práce je začlenění mediální výchovy do výuky na 1. stupni ZŠ. Teoretická část práce stručně vymezuje základní pojmy týkající se mediální výchovy, nabízí vhled do historie a postupné integrace mediální výchovy do českého vzdělávacího systému a v neposlední řadě seznamuje čtenáře se současným stavem výuky tohoto průřezového tématu na českých školách. Praktická část práce je věnována výzkumnému šetření, jehož cílem bylo zjistit, která didaktická témata mediální výchovy jsou ve výukových materiálech určených pro 1. stupeň nejčastěji reflektována, a zároveň zjistit, jakým způsobem jsou žáci do výuky mediální výchovy na 1. stupni nejčastěji zapojováni, a to z hlediska zadání úkolů obsažených ve výukových materiálech. Výsledky výzkumného šetření nastínily, že nejčastěji reflektovanými tématy mediální výchovy, jež se ve výukových materiálech objevují, jsou reklama, její regulace a působení a charakteristiky a funkce tradičních médií. Co se týče způsobu zapojení žáka do výuky, žáci jsou dle výsledků výzkumného šetření nejčastěji vyzýváni k úkolům zaměřeným na receptivní činnosti. Pro získání výsledků výzkumného šetření bylo využito kvalitativní obsahové analýzy vybraných výukových materiálů.
Abstract v angličtině:
Abstract The central theme of the diploma thesis is incorporation of media education at the first stage of primary school. The theoretical part of the thesis briefly defines the basic concepts related to media education, offers an insight into historcal background and gradual integration of media education into the Czech educational system and, last but not least, introduces current state of this cross-curricular topic at Czech schools. The practical part is devoted to a research survey aimed at finding out which didactic topics of media education are mostly reflected in educational materials intended for the first stage of primary school and at the same time at ascertaining how the pupils are mostly involved in media education in terms of task assignments contained in teaching materials. The results of the research show that the most frequently reflected topics of media education that appear in educational materials are advertising, its regulation and influence and characteristics and function of traditional media. In case of the method of pupils involvement in media education, the research findings show that pupils are mostly called upon to receptive activities. To obtain the results of the research survey, qualitative content analysis of selected teaching materials was used.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Pokrupová 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Pokrupová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Pokrupová 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 155 kB