velikost textu

Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC
Název v češtině:
Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lukáš Zahálka
Vedoucí:
Prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Oponenti:
PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.
Konzultant:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Id práce:
204676
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
15. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát Mgr. Lukáš Zahálka Školitel prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Název disertační práce Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC Na českém trhu je dle databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv dostupných 59 tis. registrovaných léků, přičemž 8 tisíc z nich bylo v červenci 2017 obchodovaných; přesto existují terapeutické požadavky, které nemohou být těmito komerčně dostupnými léky splněny z důvodu nevhodnosti dostupných lékových forem pro použití např. pro pediatrické pacienty. Proto byla vytvořena spolupráce mezi Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové (Katedra analytické chemie a Katedra farmaceutické technologie) a Fakultní nemocnicí v Motole k řešení zmiňovaných terapeutických potřeb vývojem magistraliter formulací perorálních tekutých přípravků vybraných účinných látek. Každý projekt byl složen ze tří hlavních částí. První částí byl vývoj několika variant lékových formulací s ohledem na různé požadavky (např. přípravky bez cukru či bez konzervantů). Tato část byla vypracována na Katedře farmaceutické technologie. Druhá (vývoj HPLC metody) a třetí (provedení vlastní stabilitní studie) část byly následně provedeny na Katedře analytické chemie. V rámci této práce byly vyvinuty magistraliter perorální tekuté přípravky tří účinných látek a byla hodnocena jejich stabilita při různých skladovacích podmínkách: 1) Perorální roztoky s obsahem propranololu – neselektivní β-blokátor; léčba infantilních hemangiomů. 2) Perorální roztoky s obsahem sotalolu – β-blokátor s antiarytmickými vlastnostmi; léčba ventrikulární a supraventrikulární tachykardie u dětí. 3) Perorální roztoky s obsahem furosemidu – diuretikum; léčba hypertenze a edému spojeného se srdečním selháním včetně plicního edému u dětí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate Mgr. Lukáš Zahálka Supervisor Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. Title of Doctoral Thesis Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC According to the database of the Czech State Institute for Drug Control there are 59 thousand of registered drugs available in the Czech Republic, out of which 8 thousand drugs were marketed in July 2017; however, there are still some therapeutic needs that cannot be met by using of these commercially available drugs because of unsuitability of available dosage forms for being used, e.g., in pediatric patients. Thus, cooperation was established between the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (Department of Analytical Chemistry and Department of Pharmaceutical Technology) and the University Hospital in Motol (Prague) to address such therapeutic needs by developing of extemporaneous formulations of oral liquid preparations containing selected pharmaceutical active ingredients. Each project was composed of three major parts. First part was to develop several versions of drug formulations according to various requirements (e.g., sugar-free or preservative-free). This part was accomplished by the Department of Pharmaceutical Technology. The second (development of HPLC method) and the third (stability study conducting) part was then carried out at the Department of Analytical Chemistry. Finally, extemporaneous oral liquid preparations containing three active substances were developed and their stability under various storage conditions was evaluated: 1) Propranolol oral liquid solutions – nonselective β-blocker; treatment of infantile hemangioma. 2) Sotalol oral liquid solutions – β-blocker with anti-arrhythmic properties; treatment of ventricular and supraventricular tachycardia in children. 3) Furosemide oral liquid solutions – diuretic; treatment of hypertension and edema associated with heart failure including pulmonary edema in children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Zahálka 4.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Zahálka 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Zahálka 203 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 454 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. 461 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 89 kB