velikost textu

Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv
Název v angličtině:
Physico-Chemical Properties of Drugs
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavla Tomanová
Vedoucí:
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Oponent:
PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.
Id práce:
204674
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
8. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
léčivo, disociační konstanta, potenciometrie, spektrofotometrie
Klíčová slova v angličtině:
drug, dissocation constant,potentiometry, spectrophotometry
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Autor: Pavla Tomanová Školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv Ve své práci jsem měřila disociační konstanty, resp. hodnoty pK, a lipofilitu derivátů dusíkatých heterocyklů, které byly připraveny na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Pro zjištění hodnoty pK jsem využila dvou metod – potenciometrické titrace a spektrofotometrie. Potenciometrická titrace téměř ve všech případech přinesla relativně přesné výsledky, bohužel spektrofotometrické stanovení pK vždy reprodukovatelné nebylo. Disociační konstanty jsem porovnávala jak na základě použité metody, tak i s teoreticky vypočítanou disociační konstantou, kterou jsem získala pomocí počítačového programu ChemDraw Ultra 12.0. Výsledky obou experimentálních stanovení si byly velice podobné a odpovídaly teoretické hodnotě pK. Lipofilita je další základní vlastností léčiv, která se v preklinických zkouškách stanovuje. Charakterizuje afinitu léčiva k vodné nebo lipofilní fázi a tím zásadně ovlivňuje ADMET léčiva v organizmu. Ke stanovení lipofility jsem využila hodnoty kapacitního faktoru naměřené pomocí RP-HPLC na koloně Zorbax Eclipse XDB C18 RRHT 4,6 x 50,0 mm; 1,8 µm. Zjištěné kapacitní faktory látek jsem následně porovnala s hodnotou ClogP, kterou vygeneroval počítačový program ChemDraw Ultra 12.0. Korelace mezi experimentálně zjištěnými kapacitními faktory a vypočítanými hodnotami ClogP byla velice uspokojující.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of biophysics and physical chemistry Author: Pavla Tomanová Supervisor: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Thesis title: Physico-Chemical properties of drugs This thesis deals with measuring dissociation constants (the pKa value) and the lipophilicity of nitrogenous heterocycle derivatives produced at the Faculty of Pharmacy in Hradec Králové. Two methods were used to determine the pK value: potentiometric titration and spectrophotometry. Potentiometric titration almost invariably produced relatively exact results, however the results of pK value obtained by spectrophotometry were sometimes difficult to replicate. Dissociation constants were compared on the basis of the method applied, and also with the theoretically determined dissociation constant calculated by means of the ChemDraw Ultra 12.0 software. The results obtained by the two experimental methods turned out to be very similar, corresponding to the theoretical pK value. Lipophilicity is another essential property of drugs tested in the preclinical stage. It specifies the aqueous or lipophilic phase affinity of a drug, substantially affecting the drug’s ADMET in organism. Lipophilicity was determined on the basis of capacity factor value identified by RP-HPLC measurement using the ZorbaxEclipse XDB C18 RRHT column 4,6 x 50,0 mm; 1,8 µm. The capacity factors identified were subsequently compared to the ClogP value generated by ChemDraw Ultra 12.0. The correspondence between the experimentally identified capacity factors and the ClogP values proved very satisfactory.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Tomanová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Tomanová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Tomanová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. 333 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB