velikost textu

Habitatové preference zástupců čeledi Chydoridae (Crustacea, Cladocera)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Habitatové preference zástupců čeledi Chydoridae (Crustacea, Cladocera)
Název v angličtině:
Habitat preferences of the members of the family Chydoridae (Crustacea, Cladocera)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Zimová
Vedoucí:
RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
Id práce:
204673
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chydoridae, nika, habitaty, makrofyty, volné dno, pH, trofie vody, hloubka, vápník
Klíčová slova v angličtině:
Chydorids, niche, habitat, macrophytes, open water, pH, trophic state, depth, calcium
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce je literární rešerší, zabývající se přehledem výskytu nik vybraných druhů perlooček čeledi Chydoridae. Cílem této práce bylo shrnout poznatky o výskytu druhů v různých typech prostředí, určit jaké jsou jejich preference a zjistit, kterými faktory jsou případně limitovány. Práce je zaměřena na typ habitatů, ve kterých se druhy chydoridů nachází, úživnost vody a pH. Jsou zde zmíněny také environmentální faktory jako je koncentrace vápníku a hloubka, které by mohly nejspíše také ovlivňovat volbu niky těchto druhů. Druhy se mohou rozdělit na oportunisty s širokou nikou a specialisty s úzkou nikou, přesto má velká část druhů širokou toleranci k většině environmetálních faktorů. Klíčová slova: Chydoridae, nika, habitaty, makrofyty, volné dno, pH, trofie vody, hloubka, vápník
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is a literature review of ecological niche of some species of Cladoceran family Chydoridae. The aim of this work is to summarize the knowledge about the occurrence of species in various types of environments and what are their preferences or see which factors are limiting for them. This work is focused on the type of habitats in which they are found, the trophic state of water and pH. It also mentions to a lesser extent environmental factors such as concentration of calcium and water depth, which might also influence the niche choice of these species. Species can be divided into opportunists with a wide niche and specialists with a narrow one, yet a large proportion of species have a wide tolerance to most environmental factors. Key words: Chydorids, niche, habitat, macrophytes, open water, pH, trophic state, depth, calcium
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Zimová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Zimová 215 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Zimová 213 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Michal Šorf, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. David Hořák, Ph.D. 152 kB