velikost textu

Mezi liberalismem a socialismem: Pavel Novgorodcev, Bogdan Kisťakovskij, Sergej Gessen a Georgij Gurvič

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezi liberalismem a socialismem: Pavel Novgorodcev, Bogdan Kisťakovskij, Sergej Gessen a Georgij Gurvič
Název v angličtině:
Between Liberalism and Socialism: Pavel Novgorodtsev, Bogdan Kistyakovsky, Sergei Gessen and Georges Gurvitch
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Ladislav Zemánek
Oponent:
Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
Id práce:
204663
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Východoevropská studia (VES)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
12. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pavel Novgorodcev|ruská filosofie|ruská emigrace|liberalismus|demokracie|právní stát|přirozené právo|Kant|Hegel|Rudolf Stammler
Klíčová slova v angličtině:
P. Novgorodtsev|Russian philosophy|Russian emigration|Liberalism|Democracy|Rule of law|Natural law|Kant|Hegel|Rudolf Stammler
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá cestami ruských intelektuálů k nové filosofické a ideologické syntéze, jež by dokázala nabídnout adekvátní řešení sociální krize 20. století. Na základě filosofické analýzy a komparativní metody ukazuje přednosti a nedostatky koncepcí jednotlivých autorů, společné momenty i hlavní vývojové tendence. V návaznosti na A. Walického je analýza podřízena narativu vývoje od sociálního liberalismu k liberálnímu socialismu, ztělesněného dílem V. S. Solovjova, P. I. Novgorodceva, B. A. Kisťakovského, S. I. Gessena, G. D. Gurviče a M. V. Višňaka. Pozornost je věnována právním a politickým aspektům liberalismu a socialismu na pozadí duality individualismu a kolektivismu, atomismu a intersubjektivity, přirozeného a pozitivního práva, soukromého a veřejného vlastnictví, volného trhu a státního intervencionismu, suverenity lidu a práva, utopismu a antiutopismu, svobody a rovnosti, univerzalismu a partikularismu, revoluce a reformismu. Práce se pokouší odpovědět na otázku, zda, případně nakolik je syntéza liberalismu a socialismu vůbec možná. V závěru se ukazuje, že možná je, vyžaduje však zároveň inkluzi konzervativních prvků.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis is concerned with Russian intellectuals' paths towards a new philosophical and ideological synthesis which would demonstrate ability to offer an adequate solution of the social crisis in the 20th century. Being based on a philosophical analysis and comparative method it exposes both merits and shortcomings of the chosen authors, common motifs and main developmental tendencies. Following A. Walicki, the analysis is subordinated to the narrative of the evolution from Social Liberalism towards Liberal Socialism embodied in the work of V. S. Solovyov, P. I. Novgorodtsev, B. A. Kistyakovsky, S. I. Gessen, G. D. Gurvitch and M. V. Vishniak. Attention is paid to legal and political aspects of Liberalism and Socialism considering the dualism of individualism and collectivism, atomism and intersubjectivity, natural and positive law, private and public ownership, free market and state interventionism, popular sovereignty and sovereignty of law, utopism and anti-utopism, freedom and equality, universalism and particularism, revolution and reformism. The thesis attempts to give an answer to the question wheather or to what extent the synthesis of Liberalism and Socialism is possible. In the end it emerges that the synthesis is possible requiring, however, inclusion of conservative elements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ladislav Zemánek 787 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ladislav Zemánek 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ladislav Zemánek 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 217 kB