velikost textu

Rekreace, sport a život v horách – Případová studie obce Bedřichov v Jizerských horách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rekreace, sport a život v horách – Případová studie obce Bedřichov v Jizerských horách
Název v angličtině:
Recreation, sport and life in the mountains – Case study of Bedřichov village in Jizera Mountains
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Buzínová
Vedoucí:
PhDr. Ivan Rynda
Oponent:
PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Id práce:
204660
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obec, samospráva, místní rozvoj, rekreace, sport, participace, Chráněná krajinná oblast Jizerské hory
Klíčová slova v angličtině:
municipality, municipal government, regional development, recreation, sport, participation, the Jizera Mountains Protected Landscape Area
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na problematiku vlivu sportu, rekreace a víkendového bydlení na podobu a rozvoj obce, která je s těmito aktivitami bezprostředně spjatá a zároveň se nachází v chráněné krajinné oblasti. Mým předmětem zájmu je konkrétní obec Bedřichov v Jizerských horách. Tato oblast se v posledních letech velmi potýká s náporem sportovců a zájemců o víkendové bydlení, kteří zde provozují hlavně běžecké lyžování. Obec Bedřichov se musí tomuto náporu přizpůsobovat a nacházet řešení pro to, aby byla příjemným místem nejen pro sportovce a turisty, ale také příjemným místem pro běžný život. Tato práce má formu případové studie a hlavním cílem je tedy nejen komplexně představit daný problém ale také ukázat, jakým způsobem se zde daří vyrovnávat zájmy sportu a zájmy běžného života v obci. Prvotním vstupem je předpoklad, že se této obci daří tyto zájmy vyrovnávat. Analýza dat výzkumu ukazuje, že byly tyto snahy dosud poměrně úspěšné, ale vyrovnávání těchto zájmů se stává čím dál obtížnější. Klíčová slova obec, samospráva, místní rozvoj, sport, rekreace, kvalita života, udržitelný rozvoj, Chráněná krajinná oblast Jizerské hory
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the issue of the impact of sport, recreation and weekend housing on the shape and development of the village, which is directly related to these activities and is located in a protected landscape area. My subject of interest is the specific village of Bedřichov in the Jizera Mountains. This area has been struggling in recent years with the influxt of athletes and those interested in weekend living, who mainly run cross-country skiing. Bedřichov has to adapt to this onslaught and find solutions to be a pleasant place not only for athletes and tourists, but also a pleasant place for everyday life. This thesis takes the form of a case study and the main aim is not only to present the problem in a comprehensive way but also to show how the interests of sport and everyday life in the village are balanced. The first input is the assumption that this municipality is able to balance these interests. Analysis of research data shows that these efforts have been relatively successful so far, but balancing these interests is becoming increasingly difficult. Key words Municipality, municipal government, regional development, sport recreation, quality of life, sustainable development
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Buzínová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Buzínová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Buzínová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivan Rynda 265 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Michael Bartoš, CSc. 153 kB