velikost textu

Bezpečnostní situace a opatření na základní škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezpečnostní situace a opatření na základní škole
Název v angličtině:
The safety situation and precaution at elementary schools
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dan Bukáček
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Id práce:
204656
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrovaný záchranný systém, základní škola, měkké cíle, požární ochrana, mimořádná událost
Klíčová slova v angličtině:
integrated rescue system, elementary school, soft targets, fire protection, extremal eve
Abstrakt:
Abstrakt Název: Bezpečnostní situace a opatření na základních školách Cíle: Vytvořit ucelený soubor informací v oblasti bezpečnosti na školách. Uvést bezpečnostní situaci na základní škole v Sadech Metody: rešerše, analýza, syntéza, dotazování, strukturovaný rozhovor Výsledky: Výsledkem této práce bylo vytvoření dokumentu, který přibližuje bezpečnostní situaci na školách. V první části informuje o roli IZS při řešení mimořádných událostí. Druhá část uvádí školu jako měkký cíl, na jehož ochranu je pohlíženo dvojím způsobem - uzavřít budovu nebo opustit budovu. V třetí části je rozebrána konkrétní situaci základní školy v Sadech. Byla zjištěna absence bezpečnostní připravenosti na situaci útočníka ve škole. Klíčová slova: integrovaný záchranný systém, základní škola, měkké cíle, požární ochrana, mimořádná událost
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The safety situation and precaution at elementary schools Objectives: To create a complete file containing information about the elementary school safety To declare the safety situation at elementary school v Sadech Methods: recherche, analysis, synthesis, questioning, structured interview Results: The result of this work was the composing of document describing the safety condition at schools. In the first part, the information about the role of integrated rescue system. In the second part, the school is introduced as soft target that is protected from two perspectives – by closing the building or leaving the building. In the third part, the particular analyses of elementary school Sady is provided. The absence of safety awareness to the aggressor inside the building was identified. Keywords: integrated rescue system, elementary school, soft targets, fire protection, extremal
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dan Bukáček 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Dan Bukáček 252 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dan Bukáček 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dan Bukáček 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 152 kB