velikost textu

Strukturální a funkční asymetrie u hráčů golfu ve věku 12 -18 let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strukturální a funkční asymetrie u hráčů golfu ve věku 12 -18 let
Název v angličtině:
Structural and functional asymmetry in golfers aged 12-18
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Amálie Benešová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Gryc
Oponent:
Mgr. Eva Prokešová
Id práce:
204654
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zatížení, testování, golf, kineziologický rozbor, svalové zkrácení, posturální stabilita, tělesné složení, dysbalance
Klíčová slova v angličtině:
load, testing, golf, kinesiological analysis, muscle shortening, postural stability, body composition, dysbalance
Abstrakt:
Abstrakt Název: Strukturální a funkční asymetrie u hráčů golfu ve věku 12 – 18 let Cíle: Cílem práce je zjistit úroveň vybraných parametrů tělesného složení, posturální stability, svalových zkrácení a kloubní pohyblivosti u juniorských hráčů golfu a na základě toho identifikovat a analyzovat strukturální a funkční asymetrie. Metody: Studie se zúčastnilo celkem 14 golfistů (n=14, věk 15,8 ± 1 rok, tělesná výška 174,5 ± 10 cm, tělesná hmotnost 67,6 ± 13 kg a HCP 5,4 ± 5,9). Testovalo se tělesné složení včetně segmentálního rozložení svalové hmoty na bioimpedančním přístroji Tanita (Japan). Dále se zjišťovala posturální stabilita na tlakové desce Footscan (software Balance 7.6) ve 4 postojích (USOO, USZO, FL_L a FL_P). Kineziologický rozbor provedený fyzioterapeutem pak následně testoval hlavně svalové zkrácení a asymetrie pomocí svalových funkčních testů dle Jandy (1996). Závislost mezi naměřenými údaji byla zjištěna pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Průměrné rozložení svalové hmoty bylo o 2 % vyšší na pravé dolní končetině a o 3,1 % vyšší na pravé horní končetině v porovnání s levou stranou. Asymetričnost byla zjištěna také u posturální stability (v průměru se lišila stabilita na pravé a levé dolní končetině o 25,9 %). Svalové zkrácení bylo zjištěno u více jak 70 % probandů u hamstringů a u m. quadriceps femoris. Asymetrie svalů s větším zkrácením na pravé straně byla zjištěna nejvíce u m. quadratus lumborum (u 42,9 %) a u adduktorů (u 21,4 %), asymetrie s větším zkrácením na levé straně se vyskytla nejvíce u svalu m. illiopsoas (u 14,3 %). Klíčová slova: zatížení, testování, golf, kineziologický rozbor, svalové zkrácení, posturální stabilita, tělesné složení, dysbalance
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Structural and functional asymmetry in golfers aged 12 - 18 Objectives: The aim of this study was to determine the level of body composition parametres, postural stability, muscle shortening and joint mobility of junior golfers and identify and analyze structural and functional asymmetry. Methods: The 14 golfers participated in this study (n=14, age 15,8 ± 1 year, body height 174,5 ± 10 cm, body weight 67,6 ± 13 kg and HCP 5,4 ± 5,9). Body composition including segmental muscle´s weight distribution was tested on a bioimpedance instrument Tanita (Japan). Furthermore, the postural stability was examined on the Footscan (Balance 7.6 software) in 4 positions (USOO, USZO, FL_L and FL_P). The kinesiological analysis made by physiotherapist mainly tested muscle shortening and asymmetry using Janda's muscle function tests (1996). The dependence between the measured data was determined by the Pearson coefficient. Results: The average muscle´s weight distribution was 2 % higher in the lower right leg, 3,1 % higher in the upper right arm compared with the left limbs. Asymmetry was also found in postural stability (average difference between stability on the right and left lower extremities was 25.9 %). Muscle shortening was found in more than 70 % of probands in hamstrings and quadriceps femoris,. Muscle asymmetry with larger shortening on the right side was the most pronounced in quadratus lumborum (in 42,9 %) and adductors (in 21,4 %). Asymmetry with larger shortening on the left side was found the most in illiopsoas muscle (in 14,3 %). Keywords: load, testing, golf, kinesiological analysis, muscle shortening, postural stability, body composition, dysbalance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Amálie Benešová 2.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Amálie Benešová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Amálie Benešová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Gryc 440 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Prokešová 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Pavel Hráský 152 kB