text size

Udržení pozitivních efektů cvičebního programu pro seniorky v odstupu několika měsíců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Udržení pozitivních efektů cvičebního programu pro seniorky v odstupu několika měsíců
Titile (in english):
Maintaining the positive effects of physical exercise programs for elderly several months after its completion
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kateřina Smutná
Supervisor:
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Opponent:
MUDr. Simona Majorová
Thesis Id:
204648
Faculty:
Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Department:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Study programm:
Physical Education and Sport (B7401)
Study branch:
Applied Physical Education and Sport for Persons with Special Needs (APTV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
06/05/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Gerontologie, stárnutí, zdatnost, pohybová aktivita, adherence
Keywords:
Gerontology, aging, fitness, physical activity, adherence
Abstract (in czech):
Abstrakt Název: Udržení pozitivních efektů cvičebního programu pro seniorky v odstupu několika měsíců. Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit, zda úroveň pohybové aktivity u seniorek přetrvává i po skončení organizovaného pohybového programu v rámci studie EXODYA. Dalším cílem je zjistit přínos dvou cvičebních programů během jednoho roku ve vybraných oblastech. Posledním cílem je zjistit, zda bude mít tříměsíční pohybový program pozitivní dopad na fyzický a psychický stav seniorek. Metody: Jedná se o empiricko-teoretickou práci. Smíšeného kvalitativně-kvantitativního výzkumu se zúčastnily 3 soubory. U výzkumného souboru I. (N=7) byla měřena svalová síla, flexibilita, úroveň depresivních příznaků a stav krátkodobé paměti před a po absolvování organizovaného tříměsíčního pohybového programu. Měření výzkumného souboru II. (N=4) probíhalo v průběhu celého roku (2018) v rámci dvou pohybových programů a bylo rozšířeno o měření kardiorespirační zdatnosti a tělesné hmotnosti. Výzkumný soubor III. (N=31) tvořily absolventky studie EXODYA, které se zúčastnily anketního šetření vlastní konstrukce dotazující se úroveň pohybové aktivity v současné době. Výsledky: Během tříměsíčního cvičebního programu byly zaznamenány pozitivní výsledky. Průměrné hodnoty jednotlivých měření se dle očekávání zlepšily nebo zůstaly neměnné. Výsledky celoročního sledování trendu probandek účastnících se dvou cvičebních programů během téhož roku nebyly jednotné, ale většinou ukázaly pozitivní efekt pohybových programů. Z anketního šetření vyplynulo, že většina žen je aktivní i po ukončení studie, a sice v očekávaném rozsahu. Klíčová slova: gerontologie, stárnutí, zdatnost, pohybová aktivita, adherence
Abstract:
Abstract Title: Maintaining the positive effects of physical exercise programs for elderly several months after its completion. Aims: The main aim of this thesis is to detect, if the level of physical activity of seniors remain in existence even when the organized exercise program within the study EXODYA ends. Another aim is to discover a benefit of two exercise programs within one year in several selected areas. The last aim is to find out, whether the three months long exercise program will have a positive impact on physical and mental state of seniors. Methods: This is an empiric-theoretical research thesis. Three ensembles took part in a mixed qualitative-quantitative research. The muscle strength, flexibility, level of depressive signs and the state of short-term memory was tested with the ensemble I. (N=7) before and after an organized three months long exercise program. The testing of the ensemble II. (N=4) was held during the whole year (2018) within two exercise programs. The measuring of aerobic fitness and physical weight were added. The ensemble III. (N=31) were the alumni of the study EXODYA and they participated in the self-designed survey, where they were asking about the recent level of physical activity. Results: Positive effects were noticed during the three months long exercise program. As expected, the average values of measuring were better or did not change. The results of the whole year monitoring of participants of two exercise programs in the same year were not unified. They showed however in general the positive effect of an organized exercise program. The survey showed that most of the women are physical active in awaited extent also after the study ended. Key words: gerontology, aging, fitness, physical activity, adherence
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kateřina Smutná 3.78 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Kateřina Smutná 2.6 MB
Download Abstract in czech Bc. Kateřina Smutná 99 kB
Download Abstract in english Bc. Kateřina Smutná 93 kB
Download Supervisor's review PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 219 kB
Download Opponent's review MUDr. Simona Majorová 108 kB
Download Defence's report doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 153 kB