velikost textu

Farmakoterapie diabetu mellitu sledovaná v diabetologické poradně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Farmakoterapie diabetu mellitu sledovaná v diabetologické poradně
Název v angličtině:
Pharmacotherapy of diabetes mellitus followed up in diabetes clinic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PharmDr. Hana Bradová
Vedoucí:
PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Oponent:
Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Id práce:
204630
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Mgr. Hana Bradová Školitel: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Název rigorózní práce: Farmakoterapie diabetu mellitu sledovaná v diabetologické poradně Rigorózní práce popisuje současný přístup k terapii diabetu mellitu 1. a 2. typu u dospělých pacientů. Teoretická část obsahuje podkapitoly týkající se hodnocení kompenzace diabetu mellitu, nefarmakologických opatření a především farmakologické léčby tohoto onemocnění. Shrnuje klíčové informace o léčivech dostupných na našem trhu (metforminu, pioglitazonu, derivátech sulfonylurey, repaglinidu, akarbóze, inhibitorech dipeptidyl peptidázy 4, glukagon-like peptide 1 analogách, gliflozinech, inzulinech a inzulinových analogách) a doporučeném postupu terapie. Samostatná podkapitola je věnována subkutánní kontinuální inzulinové infuzi inzulinovou pumpou. Experimentální část představuje na vzorku 100 pacientů (50 diabetiků 1. typu a 50 diabetiků 2. typu) terapii onemocnění ve vybrané diabetologické poradně. Mimo vlastní farmakologické léčby a jejích výsledků jsou zde zmíněny i vybrané údaje o pacientech (např. věk, ve kterém byla stanovena diagnóza, doba trvání onemocnění, některé komorbidity apod.). Zdrojem informací byly zdravotní dokumentace pacientů. Sběr dat probíhal od října 2016 do května 2017. Druhá podkapitola experimentální části práce obsahuje výstup z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili diabetici docházející do výše zmíněné poradny. Výsledky z obou podkapitol experimentální části byly zpracovány do grafů a tabulek. S ohledem na individuální přístup k pacientům byly způsoby terapie a jejich efekty demonstrovány také na několika kazuistikách. V další části práce je diskutována současná strategie farmakoterapie diabetu, určité výhody plynoucí z dané léčby a také ekonomický vliv. Závěr práce shrnuje praktický význam jednotlivých léčiv/ skupin. Znovu zdůrazňuje nezbytnost individuálního přístupu a důležitost dodržování nefarmakologických opatření.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Mgr. Hana Bradová Supervisor: PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. Title of rigorous thesis: Pharmacotherapy of diabetes mellitus followed up in diabetes clinic This rigorous thesis describes current approach to therapy of type 1 and type 2 diabetes mellitus in adult patients. The theoretical part includes subchapters related to evaluation of diabetes mellitus compensation, non-pharmacological measures and especially pharmacological treatment of this disease. Additionally it sums up key information about drugs available on the Czech market (metformin, pioglitazone, sulfonylurea derivatives, repaglinide, acarbose, dipeptidyl peptidase 4 inhibitors, glucagon-like peptide 1 analogs, gliflozines, insulins and insulin analogs) and recommended therapy. Furthermore separate subchapter is dedicated to continuous subcutaneous insulin infusion with an insulin pump. The experimental part introduces therapy of the disease on sample of 100 patients (50 type 1 diabetic patients and 50 type 2 diabetic patients) in a selected diabetes clinic. In addition to the pharmacological treatment and its results, selected patient data (for example age at which a diagnosis was made, duration of the illness, some comorbidities etc.) are also mentioned. Patient’s medical records were the source of information. Data collection took place from October 2016 to May 2017. The second subchapter of the experimental part of the thesis includes the output from questionnaires, which were filled in by diabetics visiting the above-mentioned clinic. The results from both subchapters of the experimental part were processed into graphs and tables. Considering the individual approach to patients, the therapeutics ways and their effects were also illustrated on some casuistries. The next section of the thesis discusses current strategy of the pharmacotherapy of diabetes, certain benefits deriving from defined treatment as well as economic influence. The conclusion sums up the practical importance of each drug/ drug class. It emphasises once more the necessity of individual approach and importance of compliance with non-pharmacological measures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Hana Bradová 4.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Hana Bradová 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Hana Bradová 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 452 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 111 kB