velikost textu

Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění
Název v angličtině:
MenB vaccine uptake and number of reported cases with MenB infection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Monika Švédová
Vedoucí:
PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Helena Marešová
Id práce:
204629
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
MenB vakcína, proočkovanost, meningokoková infekce
Klíčová slova v angličtině:
MenB vaccine, vaccine uptake, meningoccocal infection
Abstrakt:
ABSTRAKT Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění Autor: Monika Švédová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova Úvod a cíl: Meningokokové onemocnění způsobené bakterií Neisseria meningitidis je celosvětovým problémem a je známé pro svůj epidemický potenciál. V Evropě tuto chorobu způsobují nejčastěji sérotypy B a C. Cílem bylo zmapovat výskyt a ostatní epidemiologické aspekty týkající se invazivního meningokokového onemocnění v České republice v letech 2007 – 2016 se zaměřením na sérotyp B, shrnout dostupné vakcíny proti invazivnímu meningokokovému onemocnění. Dále si práce kladla za cíl analýzu spotřeby vakcíny Bexsero v ČR spolu s hodnocením hlášení nežádoucích účinků po očkování. Metodika: Pro zmapování epidemiologických aspektů týkajících se IMO byla použita data ze Zpráv Centra epidemiologie a mikrobiologie z let 2007 – 2016. Spotřeba vakcíny byla zanalyzována na základě údajů z databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Spotřeba vakcíny je vyjádřena v počtu balení. Data o hlášených NÚ byla získána z Centrální databáze nežádoucích účinků Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Výsledky: Za období 2007 – 2016 se výskyt meningokokového onemocnění sérotypu B snižoval. Tento sérotyp byl nejčastěji se vyskytujícím v ČR, přičemž nejvíce byly ohroženy děti ve věku 0 – 4 roky a 15 – 19 let. Smrt způsobuje rovněž nejčastěji sérotyp B, a to u dětí ve věku 0 – 11 měsíců. Spotřeba vakcíny Bexsero, která je v ČR dostupná od března 2014, měla stoupající tendenci. V roce 2017 došlo k poklesu spotřeby o 16,2 % oproti roku 2016. Do Centrální databáze nežádoucích účinků SÚKLu celkem přišlo 61 hlášení na 53 případů podezření na nežádoucí účinek. Z lokálních reakcí se nejvíce objevily erytém a bolest v místě vpichu. Ze systémových reakcí to byly horečka a zvracení. Celkem bylo nahlášeno 24 neočekávaných reakcí. Závěr: Na základě výsledků můžeme mluvit o snižujícím se výskytu meningokoka sérotypu B v České republice. Vakcína Bexsero se projevila jako vhodná volba v boji proti této nemoci, je ale nutné i nadále sledovat její nežádoucí účinky.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT MenB vaccine uptake and number of reported cases with MenB infection Author: Monika Švédová Supervisor: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. Department of Social and Clinical Pharmacy Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University Introduction and aims: Meningococcal disease caused by Neisseria meningitidis is global issue and it´s known for its epidemical potential. In Europe, this disease is most often caused by B and C serotype. Main aim was to track occurence and other epidemiologic aspects related to invasive meningococcal disease (IMD) in the Czech Republic from 2007 to 2016, focusing on serotype B and summarize available vaccinations which are used to fight disease mentioned above. Another was to analyse usage of Bexsero vaccination in the Czech Republic, hand in hand with number of spontaneous reports of adverse events after vaccination. Methodology: To assess epidemiologic aspects related to IMD data from the Centre of epidemiology and microbiology were used (years 2007 – 2016). Vaccination utilization was analysed based on data from the State Institue of Drug Control and expressed as number of packages. Central database of spontaneous adverse events reports was used to determine number and character of reports. Results: In period 2007-2016 there was a decrease in meningococcal disease occurence caused by serotype B. This serotype was the most common in the Czech Republic and the most threatened group were children of age 0-4 years and 15-19 years. Death is also most often caused by serotype B, especially in age group 0-11 months. Vaccin Bexsero has been available on the Czech market since 2014 and its usage had increasing tendency. In 2017 the vaccine utilization decreased by 16,2 % compare to 2016. Central database of spontaneous adverse events has received 61 reports and 53 cases suspicion of an adverse effects (AEs). Erythema and pain in inject spot were most frequently reported local AEs. Fever and vomiting were most frequently reported system reactions. Twenty-four reported suspected AEs were unexpected. Conclusion: Decreasing trend in meningococcal disease in the Czech Republic caused by serotype B has been shown. Vaccine Bexsero has proved to be a profitable choice in the fight against this disease, but it is still important to continue monitoring its adverse effects.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Švédová 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Švédová 266 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Švédová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Helena Marešová 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB