velikost textu

Analýza zkušenosti osob s bipolární afektivní poruchou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza zkušenosti osob s bipolární afektivní poruchou
Název v angličtině:
Analysis of the experience of people with bipolar disorder
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Andrea Dally
Vedoucí:
Mgr. Jakub Onder
Oponent:
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Id práce:
204625
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bipolární afektivní porucha, učení, rozhovory, metoda zakotvené teorie
Klíčová slova v angličtině:
Bipolar disorder, learning, interviews, grounded theory method
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá mapováním charakteristických rysů ve zkušenosti osob s bipolární afektivní poruchou. Volba tohoto tématu vychází z důvodu nedostatku výzkumů zabývající se zkušeností osob s bipolární afektivní poruchou v českém prostředí. Cílem práce je hlubší porozumění života osob s tímto onemocněním. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem historického i současného pojetí bipolární afektivní poruchy, včetně tzv. bipolárního spektra. Tato část následně představuje možnosti léčby nemoci a také komorbidity, které jsou často součástí klinického obrazu nemoci. Cílem teoretické části je uvést čtenáře do problematiky bipolární afektivní poruchy, které mu umožní lépe porozumět zkušenosti aktérů empirické části. V rámci sběru dat byly realizovány semistrukturované rozhovory se šesti respondenty. Pro zpracování dat byla zvolena metoda zakotvené teorie a pro účely kódování byl využit software Atlas.ti. Výsledkem analýzy dat vznikl proces učení se žít s bipolární afektivní poruchou. Proces učení se žít s bipolární afektivní poruchou je aktivní proces, který slouží k hlubšímu porozumění nemoci a zisku dovedností zmírňující její projevy. Na počátku procesu učení stojí kategorie motivací, které určují směr procesu učení. Poté následuje výběr druhu učení, který má své specifické zdroje zisku poznatků a dovedností. Závěrem tohoto procesu jsou výsledky učení. Procesu učení se žít s bipolární afektivní poruchou předchází tzv. pre-diagnostická fáze. Jedná se o období objevujících se změn v psychické oblasti, kterým jedinec zatím nerozumí a nezná jejich příčinu. Změny postupem času narůstají a více zasahují do každodenního života jedince, který je následně donucen vyhledat odbornou pomoc. Závěrem této fáze je zisk diagnózy bipolární afektivní poruchy, kterou doprovází pocity úlevy. Výsledky zpracování dat jsou velmi specifické, jelikož aktéři výzkumu jsou zároveň účastníky klinické studie AKTIBIPO400, která se zabývá predikcí relapsu u bipolární afektivní poruchy. Z tohoto důvodu se aktéři vyznačují přístupem, kdy tuto problematiku považují za zdravotní stav, který si vyžaduje léčbu. U osob, které na problematiku bipolární afektivní poruchy nahlížejí rozdílně, se nebude proces učení se žít s nemocí shodovat s výsledky této práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is to survey characteristics in the experience of people with bipolar disorder. The choice of the topic is based on the lack of research of the experience of people suffering with bipolar disorder in the Czech environment. The aim of this thesis is to comprehend the life of people with bipolar disorder. The theoretical part of the thesis is focusing on the description of the historical and contemporary concept of bipolar disorder including the so-called bipolar spectrum. This part presents treatment options as well as comorbidities which are often a part of the clinical course of the disease. The aim of the theoretical part is to introduce the reader to the issue of bipolar disorder which allows a better understanding of the empirical part. In the empirical part, six respondents were interviewed to collect data. The grounded theory method was chosen for data processing and the Atlas.ti software was used for coding purposes. As a result of the data processing a process of learning how to live with bipolar disorder has emerged. The process of learning how to live with bipolar disorder is an active process that leads to a deeper understanding of the disease and skill gains mitigating manifestation of the disease. At the beginning of the learning, there are motivation categories that determine the direction of the learning process. This is followed by a selection of a type of learning which has its own sources of gaining knowledge and skills. The final phases are learning outcomes. The process of learning how to live with bipolar disorder is preceded by a pre- diagnostic phase. It is a period of emerging mental changes, which the individual does not yet understand and does not know their cause. The changes are increasing over time and they interfere with the daily life of the individual, who is subsequently forced to seek professional help. The endpoint of the pre-diagnostic phase is a diagnosis of bipolar disorder accompanied by feelings of relief. The results of the data processing are very specific as the research actors are also participants in the AKIBIPO400 clinical study which primary outcome is a relapse prediction in bipolar disorder. For this reason, the respondents have an approach where they consider the bipolar disorder to be a medical condition that requires treatment. For people who view bipolar disorder in different ways, the learning process will not coincide with the results of this research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Dally 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Dally 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Dally 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Dally 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Onder 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB