text size

Hormonální civilizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Hormonální civilizace
Titile (in english):
Hormonal civilization
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Anna Matušková
Supervisor:
PhDr. Ivan Rynda
Opponent:
PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
Thesis Id:
204623
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Social and Cultural Ecology (24-KSKE)
Study programm:
Ecology and Environmental Protection (N1601)
Study branch:
Social and Cultural Ecology (SKE)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/02/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
hormony, životní prostředí, vnímání lidí, hormonální antikoncepce
Keywords:
hormones, environment, human perception, hormonal contraception
Abstract (in czech):
Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice syntetických hormonů a vnímání této problematiky lidmi. V teoretické části práce je představen fenomén endokrinní disrupce, jehož součástí jsou také syntetické hormony. Dále jsou představeny negativní dopady syntetických hormonů na lidské tělo a životní prostředí a také omezená schopnost současných čističek odpadních vod poradit si s těmito polutanty. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření mezi respondenty z kateder Sociální a kulturní ekologie a Elektronické kultury a sémiotiky, které jsou součástí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V rámci tohoto šetření je zjišťováno povědomí o této problematice, spotřebitelské chování a názory na pozornost věnovanou tomuto tématu v rámci České republiky a také na ideální řešení této problematiky. Klíčová slova: hormony, životní prostředí, endokrinní disrupce, vnímání lidí
Abstract:
Abstract Submitted thesis deals with the topic of synthetic hormones and human perception of this matter. The phenomenon of the endocrinal disruption that contains synthetic hormones as well is presented in the theoretical part. Then the attention is paid to the negative impacts on human body and on the environment as well as to low effectiveness of the wastewater treatment plant to deal with those pollutants. The practical part of the thesis contains survey among respondents of the Social and cultural department and Electronic culture and semiotics department on the Faculty of humanities of the Charles University. This survey deals with the awareness of this topic, consumer behaviour and opinions on the attention that is paid to this matter in the Czech Republic as well as on the ideal solution to this topic. Key words: hormones, environment, endocrine disruption, human perception
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Anna Matušková 2.28 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Anna Matušková 11 kB
Download Abstract in czech Mgr. Anna Matušková 184 kB
Download Abstract in english Mgr. Anna Matušková 174 kB
Download Supervisor's review PhDr. Ivan Rynda 216 kB
Download Opponent's review PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. 221 kB
Download Defence's report Ing. Michael Bartoš, CSc. 152 kB