velikost textu

Hormonální civilizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hormonální civilizace
Název v angličtině:
Hormonal civilization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Matušková
Vedoucí:
PhDr. Ivan Rynda
Oponent:
PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
Id práce:
204623
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hormony, životní prostředí, vnímání lidí, hormonální antikoncepce
Klíčová slova v angličtině:
hormones, environment, human perception, hormonal contraception
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce pojednává o problematice syntetických hormonů a vnímání této problematiky lidmi. V teoretické části práce je představen fenomén endokrinní disrupce, jehož součástí jsou také syntetické hormony. Dále jsou představeny negativní dopady syntetických hormonů na lidské tělo a životní prostředí a také omezená schopnost současných čističek odpadních vod poradit si s těmito polutanty. Praktickou část tvoří dotazníkové šetření mezi respondenty z kateder Sociální a kulturní ekologie a Elektronické kultury a sémiotiky, které jsou součástí Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. V rámci tohoto šetření je zjišťováno povědomí o této problematice, spotřebitelské chování a názory na pozornost věnovanou tomuto tématu v rámci České republiky a také na ideální řešení této problematiky. Klíčová slova: hormony, životní prostředí, endokrinní disrupce, vnímání lidí
Abstract v angličtině:
Abstract Submitted thesis deals with the topic of synthetic hormones and human perception of this matter. The phenomenon of the endocrinal disruption that contains synthetic hormones as well is presented in the theoretical part. Then the attention is paid to the negative impacts on human body and on the environment as well as to low effectiveness of the wastewater treatment plant to deal with those pollutants. The practical part of the thesis contains survey among respondents of the Social and cultural department and Electronic culture and semiotics department on the Faculty of humanities of the Charles University. This survey deals with the awareness of this topic, consumer behaviour and opinions on the attention that is paid to this matter in the Czech Republic as well as on the ideal solution to this topic. Key words: hormones, environment, endocrine disruption, human perception
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Matušková 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Anna Matušková 11 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Matušková 184 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Matušková 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ivan Rynda 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Michael Bartoš, CSc. 152 kB